Kurssit

Alta löydät tiedot YUNETin ajankohtaisesta opetuksesta. Tutustu kurssitietoihin ja ilmoittautumisohjeisiin huolella!

HUOM uusi kurssi, Yunet10 lisätty!!

Ilmoittautumisaika useimmille kevään kursseille on joulu-tammikuussa. Osalle kursseista voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan. Ilmoittautumisaika alkaa 10.12.2018 Ilmoittautumislinkki kullekin kurssille löytyy kurssikuvauksen lopusta. Oman yliopistosi järjestämään opetukseen voit ilmoittautua yliopistosi normaalia ilmoittautumiskäytäntöä noudattaen (poikkeuksena esim. Turun yliopiston kurssit, jotka ovat tarjolla ainoastaan YUNETin kautta). 

Mikäli suoritat opintokokonaisuutta, ks. myös opinto-opas

Kurssisuoritukset arvioidaan kurssin päättymisen jälkeen. Arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kevään kurssit päättyvät viimeistään 17.5.2019. Kurssimerkinnät ilmoitetaan rekisteriin 31.5.2019 mennessä. Kurssikohtaiset ajankohdat löytyvät kunkin kurssin kuvauksesta.

Opetustarjonta kevätlukaudella 2019

Yunet1 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa, 5 op
Yunet3 Lapsuus tutkimuskohteena, 5 op
Yunet6 Koulutussosiologia, 5 op
Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa, 5 op
Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia, 5 op
Yunet10 Studia Generalia – Nuorisotutkimuksen kentillä, 5 op


Yunet1 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa

Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos (SOSK-5032  Lapset ja nuoret yhteiskunnassa)
Verkkokurssina vain YUNET -opiskelijoille

Laajuus: 5 op

Opettaja: Tarja Tolonen

Kurssiaika: 14.1.-1.3.2019
Tärkeät deadlinet:
1 tehtävä:  14.1.-23.1.
2 tehtävä:  24.1.-3.2.
3. tehtävä:   4.2.-14.2
Esseen kirjoittaminen 15.2- 1.3. + Kurssin kaikkien tehtävien deadline  1.3.2019 klo 23.55

Opintojakson osaamistavoite: Opiskelija osaa etsiä ja arvioida tietoa lasten ja nuorten asemasta, toiminnasta ja hyvinvoinnista suomalaisessa yhteiskunnassa.  Opiskelija hallitsee ja ymmärtää yhteiskuntatieteellistä keskustelua ja keskeistä lapsuuden ja nuorisotutkimuksen käsitteistöä.

Opintojakson sisältö: Lapsuuden tutkimuksen ja nuorisotutkimuksen näkökulmasta lapset ja nuoret ovat osa suomalaista yhteiskuntaa ja lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa tutkimuksessa tiivistyvät monet sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden teemat kuten rakenteeseen ja toimijuuteen liittyvät kysymykset. Lapset ja nuoret ovat esimerkiksi kouluvelvollisina ja alaikäisinä monen intressin ja viranomaistoimen kohteena.  Opintojaksossa lasten ja nuorten asemaa, toimintaa ja kansalaisuutta ja instituutioita tarkastellaan kriittisessä valossa ja yhteiskuntaa tarkastellaan lasten ja nuorten kautta.

Arviointi: 1-5

Suoritustapa:  Kurssi on Moodlealustalla toimiva verkkokurssi. Kurssi suoritetaan luentoja kuunnellen, kirjallisuuteen tutustuen sekä kirjallisten tehtävien (keskustelualusta ja esseet) kautta.  Kurssisuoritusten arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 15.3.2019 mennessä.

ILMOITTAUDU 10.12.2018.-7.1.2019 e-lomakkeella


Yunet3 Lapsuus tutkimuskohteena

Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (IKAP105 Lapsuus tutkimuskohteena)

Laajuus: 5 op

Opettaja: Minna Ylilahti

Kurssiaika: 1.2.-29.3.2019

Opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi

Sisältö: Opintojakso antaa kuvan lapsuudesta ja lasten ja lapsuuden tutkimuksesta sekä johdattaa kohteen erityisyyden ja erityiskysymysten hahmottamiseen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lapsuutta yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä, tunnistaa elämänvaiheen erityispiirteitä osana elämänkulkua sekä osaa arvioida lasten erityisyyttä tutkimuksessa.

Suoritustavat:  Kurssi suoritetaan itsenäisesti etäopiskeluna. Kurssisuorituksina tehdään kaksi kirjallista kurssikirjallisuuteen perustuvaa esseetyylistä tehtävää sekä tehtävien palautuksen jälkeen verkkotentti. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä tehtävien tekemistä sekä osallistumista verkkokeskusteluun kurssilaisten kanssa sekä tentin hyväksyttyä suorittamista. Tehtävät ja tentti on ajastettu tehtäväksi kurssin aikataulun puitteissa. Tiedot kurssikirjallisuudesta löytyvät kurssisivulta Moodlesta. https://moodle.jyu.fi/ (HAKA-kirjautuminen, ohjeet opettajalta ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä)
Kurssisuoritusten arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 31.5.2019 mennessä. 

Arviointi: 0-5

Arviointiperusteet: Hyväksytty tentti ja kirjallinen suoritus

ILMOITTAUDU 10.12.2018-28.1.2019 e-lomakkeella


Yunet6 Koulutussosiologia

WebOodissa https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?OpinKohd=46004529

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta (kurssikoodi 413067S)

Laajuus: 5 op

Vastuuhenkilö: Veli-Matti Ulvinen

Kurssiaika: 14.1.-17.5.2019

Sisältö: Suoritetaan koulutussosiologinen projektityö esseenä, korvaavina luentosarjoina tai muulla tavoin, esimerkiksi osallistumalla tutkimus- tai muuhun koulutussosiologista asiantuntijuutta ja työelämäosaamista kehittävään projektiin.

Opetus ja suoritustavat: Suoritustavasta, kirjallisuudesta ja muista suoritukseen liittyvistä asioista sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa
Kurssisuoritusten arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 31.5.2019 mennessä.

Kirjallisuus (soveltuvin osin 5 teosta seuraavista):

Aittola, T. (toim.). (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Apple, M. W., Ball, S. J., & Gandin, L. A. (Eds.). (2010). The Routledge international handbook of the sociology of education. New York, NY: Routledge.

Arum, R., Beattie, I. R., & Ford, K. (Eds.). (2011). The structure of schooling: Readings in the sociology of education. Los Angeles, CA: SAGE.

Ballantine, J. H., & Spade, J. Z. (Eds.). (2012). Schools and society: A sociological approach to education. Los Angeles, CA: SAGE.

Demaine, J. (Ed.). (2001) Sociology of education today. London, United Kingdom: Palgrave.

Luhmann, N., & Schorr, K-E. (2000). Problems of reflection in the system of education. Münster, Germany: Waxmann.

Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). Globalizing education policy. London, United Kingdom: Routledge.

Simola, H. (Ed.) (2014). Finnish education mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland. London, United Kingdom: Routledge.

Torres, C. A., & Antikainen, A. (Eds.). (2003). The international handbook on the sociology of education: An international assessment of new research and theory. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Verdugo, R. R. (Ed.). (2014). Educational reform in Europe: History, culture, and ideology. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Arviointi: 0-5

ILMOITTAUDU 10.12.2018-30.4.2019 e-lomakkeella


Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa

Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Laajuus: 5 op

Vastuuhenkilö: Tero Järvinen

Kurssiaika: 15.1.- 17.5.2019. (31.3. mennessä palautetut esseet arvioidaan 12.4. mennessä)

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä koulutus- ja työmarkkinasiirtymien kansainväliseen tutkimukseen sekä aihetta koskevaan teoreettiseen keskusteluun.

Opetus ja suoritustavat: Aihealueen kirjallisuudesta valitaan vähintään kolme vaihtoehtoa, joiden pohjalta kirjoitetaan essee.

Suoritusohjeet ja tehtävän palautus: https://moodle.utu.fi/ (HAKA-kirjautuminen, ohjeet opettajalta ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä) 

Kirjallisuus:

Bäckman, O., Jakobsen, V., Lorentzen, T. Österbacka, E. & Dahl, E. (2015) Early school leaving in Scandinavia: extent and labour market effects. Journal of European Social Policy 25(3), 253-269. https://doi.org/10.1177%2F0958928715588702

Eurofound (2012) NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf

Eurofound (2014) Mapping youth transitions in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://www.eurofound.europa.eu/fi/publications/report/2014/labour-market/mapping-youth-transitions-in-europe

Furlong, A. (2009) Revisiting transitional metaphors: reproducing social inequalities under the conditions of late modernity. Journal of Education and Work 22 (5), 343-353. http://dx.doi.org/10.1080/13639080903453979

Furlong, A.; Woodman, D. & Wyn, J. (2011) Changing times, changing perspectives: Reconciling ‘transition’ and ‘cultural’ perspectives on youth and young adulthood. Journal of Sociology 47(4), 355-370.  DOI:10.1177/1440783311420787

Heinz, W. (2009) Structure and agency in transition research. Journal of Education and Work 22 (5), 391-404.  http://dx.doi.org/10.1080/13639080903454027

Lundahl, L.; Lindblad, M.; Lovén, A.; Mårald, G. & Svedberg, G. (2015) No particular way to go: Careers of young adults lacking upper secondary qualifications. Journal of Education and Work.  http://dx.doi.org/10.1080/13639080.2015.1122179

Raffe, D. (2014) Explaining National Differences in Education-work Transitions. European Societies 16 (2), 175-193. http://dx.doi.org/10.1080/14616696.2013.821619

Thompson, R. (2011) Individualisation and social exclusion: the case of young people not in education, employment and training. Oxford Review of Education 37 (6), 785-802. http://dx.doi.org/10.1080/03054985.2011.636507

Arviointi: 1-5

ILMOITTAUDU 10.12.2018-7.1.2019  e-lomakkeella


Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia

Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Laajuus: 5 op

Vastuuhenkilö: Juhani Tähtinen

Kurssiaika: 16.9.2018-17.5.2019

Sisältö: Opintojakson tarkoituksena on tutustua lapsuuteen ja nuoruuteen sekä lasten ja nuorten yhteiskunnalliseen asemaan eri aikakausina Suomessa ja muualla.

Opetus ja suoritustavat: Kirjallisuuden pohjalta tehtävä essee. Essee kirjoitetaan vähintään kahden kurssiin liittyvän kirjan pohjalta. Lisäksi esseessä voi käyttää hyväksi myös muuta kirjallisuutta.

Suoritusohjeet ja tehtävän palautus: https://moodle.utu.fi/ (HAKA-kirjautuminen, ohjeet opettajalta ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä)

Suoritusten arviointiajat:
Syyslukukaudella: 7.12.2018 mennessä, jolloin kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 21.12.2018 mennessä.
Kevätlukukaudella 17.5.2019 mennessä, jolloin kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 31.5.2019 mennessä.

Kirjallisuus:

Aapola, Sinikka & Kaarninen, Mervi (toim.) 2003. Nuoruuden vuosisata: suomalaisen nuorison historia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 909 & Nuorisotutkimusseura 32.

Ariès, Philippe 1996 [1962].  Centuries of childhood.

Aukia, Markku 2010. Lapset olkoot ihmisiksi. Suomen talonpoikaiskotien hiljainen kasvatus. Kansantieteellinen tutkimus. (saatavissa nettiversiona)

Hämäläinen, Juha 2007. Lastensuojelun kehityslinjoja. Tutkimus Suomen lastensuojelun aatepohjasta ja oppihistoriasta. Kuopio: Snellman-instituutin A-sarja 22.

Kasvatus & Aika 2009:9. Lapsuuden historian teemanumero artikkelit (www.kasvatus-ja-aika.fi)

Katajala-Peltomaa, Sari & Vuolanto, Ville 2013. Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus.

Levi, Giovanni & Schmitt Jean-Calude (toim.) 1997. A History of  Young People in the West 2. Stormy Evolution to Modern times. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

Malinen, Antti & Tamminen, Tuomo 2017. Jälleenrakentajien lapset. Sotienjälkeinen Suomi lapsen silmin: Helsinki: Gaudeamus.

de Mause, Lloyd (toim.) 1980. The History of Childhood. London: Souvenir Press.

Montgomery, H. 2009. An Introduction to Childhood. Anthropological Perspectives on Children’s Lives. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Moring, Beatrice 1994. Skärgårdsbor: hushåll, familj och demografi i finländsk kustbygd på 1600-, 1700- och 1800-talen. Helsingfors: Finska vetenskaps-societeten: Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 145.

Nieminen, Juha 1995. Nuorisossa tulevaisuus. Suomalaisen nuorisotyön historia. Helsinki: Nuorisotutkimusseura r.y. ja Lasten keskus Oy.

Pollock, Linda A. 1983. Forgotten children: parent-child relations from 1500 to 1900. Cambridge: Cambridge University Press.

Sidén, Karin 2001. Den ideala barndomen. Studier i det stormaktstida barnpoträttets ikonografi och funktion. Stockholm: Raster Förlag.

Stanbridge, Karen 2008. Childhood as cognition, or taking Ariès at his word. Kasvatus & Aika /2008:4. (www.kasvatus-ja-aika.fi)

Tuomaala, Saara Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi. Suomalaisen oppivelvolliskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921–1939. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Bibliotheca Historica 89.

Tähtinen, Juhani 1992. Miten kasvattaa pikkulapsia: kasvatusmoraliteetin ja -suuntausten lähtökohtien muutoksia Suomessa 1850–1989 suomenkielisten kasvatus- ja hoito-oppaiden sekä aikakauslehdistön ilmaisemana. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja. A, Tutkimuksia 157.

Vehkalahti, Kaisa 2008. Daughters of Penitence. Vuorela State Reform School and the Construction of Reformatory Identity, 1893–1923. Cultural History, University of Turku.

Arviointi: 1-5

ILMOITTAUDU 15.8.2018-30.4.2019 e-lomakkeella


Yunet10 Studia Generalia – Nuorisotutkimuksen kentillä

YUNET – Nuorisotutkimuksen yliopistoverkoston jäsenyliopistojen opiskelijat voivat suorittaa kurssin seuraamalla paikan päällä tai verkossa Nuorisotutkimuksen Studia Generalia: Nuorisotutkimuksen kentillä -luentosarjan. Kurssi suoritetaan itsenäisenä työskentelynä, suoritustapana on luentojen seuraaminen paikan päällä tai verkossa 3.4.-2.5.2019 sekä luentopäiväkirjan kirjoittaminen opiskelijan seuraamien esitysten sekä kurssin kirjallisuuden pohjalta.
Huom! Kurssille ilmoittautuneet opiskelijat voivat opiskella luennot myös luentotallenteilta heti luentopäivän jälkeen.

Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Ajankohta: Luennot 3.4.-2.5.2019 sekä luentopäiväkirjan palautus Moodle-alustalle 17.5. mennessä.

Vastuuopettaja: Susanna Ågren

Kenelle: Läsnä oleville Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Kurssi soveltuu osaksi kandidaatti- ja maisteriopintoja.

Opintojaksolle ilmoittautuminen: 2.4.2019 mennessä

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu monipuolisesti Studia generalia -luentojen ja oheiskirjallisuuden avulla nuorisotutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin sekä osaa reflektoida niitä luentopäiväkirjassaan suhteessa omaan oppimiseensa ja asemaansa nuorisotutkijana. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää monitieteisen nuorisotutkimuksen avainkysymyksiä, tunnistaa nuorisotutkimuksen erityispiirteitä sekä osaa hahmottaa nuorisotutkimusta osana yhteiskuntatieteitä.

Kurssitehtävän kuvaus:
Itsenäisesti suoritettava kurssitehtävä: osallistuminen Studia Generalia -luentoihin 3.4.-2.5.2019 ja sen pohjalta laadittava luentopäiväkirja. Opiskelija saa tarkemman tehtävänannon ja listan tehtävässä hyödynnettävästä kurssikirjallisuudesta Moodle-alustalla, johon hän pääsee kirjautumaan ilmoittautumisensa jälkeen. Opiskelija kirjoittaa tehtävänannon mukaisesti vähintään 8-10 sivuisen luentopäiväkirjan kuuntelemiensa esitysten pohjalta ja ilmoitettua kurssikirjallisuutta hyödyntäen.

Nuorisotutkimuksen Studia Generalia -sarja: Nuorisotutkimuksen kentillä
YUNET – Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto järjestää 03.04.–02.05.2019 Studia Generalia -luentosarjan, jossa esitellään näkökulmia nuorisotutkimuksen ajankohtaisiin teemoihin. Puhujina ovat yliopistojen ja Nuorisotutkimusverkoston tutkijat. Luennoille on vapaa pääsy. Luentoja voi myös seurata Adobe Connect -etäyhteydellä osoitteessa https://connect.funet.fi/yunet2018.

Lisätietoa: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/tapahtumat/studiageneralia

Arviointi: Hyväksytty/Hylätty

Suoritusten rekisteröinti:
Kurssisuorituksen rekisteröinti tapahtuu oman yliopiston YUNET-koulutusyhteyshenkilön kautta (katso: https://yunet-verkosto.blog/yunetista/yhteystiedot/).

Ilmoittautumisen jälkeen opiskelija saa tarkemman tehtävänannon ja listan tehtävässä hyödynnettävästä kurssikirjallisuudesta kurssin Moodle-alustalla.

Ilmoittautuminen 2.4.2019 mennessä e-lomakkeella

benny-jackson-222664


Opintojaksojen tiedot perustuvat yliopistojen opetussuunnitelmiin; siksi osa kursseista ilmoitetaan arvioitavan asteikolla 0-5 ja osa asteikolla 1-5. Numeroarvioinnin perusteena on kuitenkin aina hyväksytty kurssisuoritus. Hylätty suoritus = 0.