Kurssit

Alta löydät tiedot YUNETin ajankohtaisesta opetuksesta. Tutustu kurssitietoihin ja ilmoittautumisohjeisiin huolella.

Ilmoittautuminen syksyn opintoihin on osin päättynyt. Avoinna ovat vielä Yunet9 Nuorisotutkimuksen menetelmät (ilmoittautuminen 22.10.2020 mennessä) sekä Yunet6 Koulutussosiologia ja Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia (ilmoittautuminen 11.4.2021 mennessä). Kurssikohtaiset ilmoittautumisajat ja ilmoittautumislinkit löytyvät jokaisen kurssin kuvauksesta. Oman yliopistosi järjestämään opetukseen voit ilmoittautua yliopistosi normaalia ilmoittautumiskäytäntöä noudattaen (poikkeuksena esim. Turun yliopiston kurssit, jotka ovat tarjolla ainoastaan YUNETin kautta).

Note! Yunet9 Methods in youth studies is also available in English! Detailed description of the course is found below the Finnish instructions.

Opetustarjonta syyslukukaudella 2020:

Yunet2 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus, (Youth work and youth studies) 5 op
Yunet3 Lapsuus tutkimuskohteena, (Childhood research) 5 op
Yunet5 Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit, (Sociocultural contexts of education) 5op
Yunet6 Koulutussosiologia, (Sociology of Education) 5 op
Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa, (Educational and school-to-work transitions in youth) 5 op
Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia, (History of childhood and youth) 5 op
Yunet9 Nuorisotutkimuksen menetelmät, (Methods in youth studies) 5 op (Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä)

Mikäli suoritat opintokokonaisuutta, ks. myös opinto-opas

Kurssisuoritukset arvioidaan kahden viikon sisällä kurssin päättymisestä. Arvioinnin jälkeen kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin, viimeistään kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssikohtaiset ajankohdat löytyvät kunkin kurssin kuvauksesta.

 


Yunet2 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus (Youth work and youth studies)

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, (YKTA02A)

Laajuus: 5 op

Opettaja: Elna Hirvonen

Kurssiaika: 7.9.-6.12.2020

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään nuorisokysymyksen rakentumista, nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen kehityksen päälinjoja, erilaisia tehtäväkäsityksiä ja teoriaperinteitä sekä nuorisotyötä ja nuoria koskevaa tutkimusta.

Opintojakson osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee nuorisokysymyksen luonteen sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen kehityksen, tehtävät, teoriaperinteitä ja sisältöalueita.

Opintojakson suoritustapa:
Kurssi on verkkokurssi ja se suoritetaan kokonaisuudessaan etäopintoina. Kurssi koostuu video- ja verkkomateriaalista ja oheiskirjallisuudesta, joiden pohjalta tehdään temaattisia tehtäviä itsenäisesti ja pienryhmissä. Kurssin suorittaminen edellyttää materiaaliin perehtymistä ja tehtävien tekemistä viikoittaisen rytmin mukaan.

Kurssisuoritusten arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 20.12.2020 mennessä.

ILMOITTAUDU 1.8.-1.9.2020 e-lomakkeella


Yunet3 Lapsuus tutkimuskohteena (Childhood research)

Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (IKAP105 Lapsuus tutkimuskohteena)

Laajuus: 5 op

Opettaja: Minna Ylilahti

Kurssiaika: 15.9.-30.11.2020

Opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi

Sisältö: Opintojakso antaa kuvan lapsuudesta ja lasten ja lapsuuden tutkimuksesta sekä johdattaa kohteen erityisyyden ja erityiskysymysten hahmottamiseen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lapsuutta yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä, tunnistaa elämänvaiheen erityispiirteitä osana elämänkulkua sekä osaa arvioida lasten erityisyyttä tutkimuksessa.

Suoritustavat:  Kurssi suoritetaan itsenäisesti etäopiskeluna. Kurssisuorituksina tehdään kaksi kirjallista kurssikirjallisuuteen perustuvaa esseetyylistä tehtävää sekä tehtävien palautuksen jälkeen verkkotentti. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä tehtävien tekemistä sekä osallistumista verkkokeskusteluun kurssilaisten kanssa sekä tentin hyväksyttyä suorittamista. Tehtävät ja tentti on ajastettu tehtäväksi kurssin aikataulun puitteissa. Tiedot kurssikirjallisuudesta löytyvät kurssisivulta Moodlesta. https://moodle.jyu.fi/ (HAKA-kirjautuminen, ohjeet opettajalta ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä)
Kurssisuoritusten arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 14.12.2020 mennessä. 

Arviointi: 0-5

Arviointiperusteet: Hyväksytty tentti ja kirjallinen suoritus

ILMOITTAUDU 1.8.-6.9.2020 e-lomakkeella


Yunet5 Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit (Sociocultural contexts of education)

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta (kurssikoodi 410087P)

Laajuus: 5 op

Opettaja: Veli-Matti Ulvinen

Kurssiaika: 3.9.2020-16.12.2020

Opintojakson osaamistavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
– käyttää yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja analysoida niihin liittyviä peruskysymyksiä kasvun ja kasvatuksen eri konteksteissa
– soveltaa kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisia, monikulttuurisia ja oikeudellisia kysymyksiä arkielämän eri tilanteissa
– kuvata suomalaisen koulutusjärjestelmän ja koulutuspolitiikan historiallisia, yhteiskuntapoliittisia ja ammatillisia lähtökohtia

Sisältö:
– Yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen perusteet
– Kontekstin l. kulttuurin, yhteiskunnan ja ympäristön kasvulle ja kasvatukselle asettamat mahdollisuudet ja rajoitteet
– Kasvatuksen sosiaaliset, monikulttuuriset ja oikeudelliset kysymykset
– Kasvatusjärjestelmät osana yhteiskunnan historiallista kehitystä
– Koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa

Suoritustapa:
Kurssi suoritetaan etäopiskeluna Oulun yliopiston Moodle-ympäristössä. Ympäristöön kirjautumiseen annetaan ohjeet ilmoittautumisen jälkeen. Kurssisuorituksina tehdään aiemmin tallennettuun luentomateriaaliin pohjautuva Seminaarityö sekä kurssikirjallisuuteen pohjautuva Kurssiessee. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä kurssitehtävien tekemistä sekä aktiivista osallistumista verkkoseminaariin kurssilaisten kanssa (ml. kanssaopiskelijoiden seminaaritöiden opponointi). Kaikki kurssin osasuoritukset tulee tehdä kurssiajan puitteissa. Kurssisuoritusten arviointiaika on kaksi viikkoa kurssiajan päättymisestä. Kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 31.12.2020 mennessä.

Kirjallisuus:
Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000–). Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

Aittola, T. (toim.). (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus. [TAI Aittola, T. (toim.). (1999). Kasvatussosiologian teoreetikoita: Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun. Helsinki: Gaudeamus.]

Arviointi: hyväksytty / hylätty (hyväksytty kurssisuoritus vastaa ns. ”hyvin tiedoin” 3/5 arvosanaa)

ILMOITTAUDU 1.8.-31.8.2020 e-lomakkeella


Yunet6 Koulutussosiologia (Sosiology of education)

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta (kurssikoodi 413067S)

Laajuus: 5 op

Vastuuhenkilö: Veli-Matti Ulvinen

Kurssiaika: 3.9.2020-14.5.2021

Opintojakson osaamistavoite:
Opiskelija perehtyy oman valinnan ja kiinnostuksensa mukaan johonkin koulutussosiologiseen näkökulmaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
– arvioida koulutussosiologisen asiantuntijuuden merkitystä työelämässä kasvatuksen kentillä.
– analysoida erilaisia tapoja edistää koulutusjärjestelmän kehittymistä.

Sisältö:
Suoritetaan koulutussosiologinen työ esseenä tai esimerkiksi osallistumalla omassa tiedekunnassa menossa olevaan koulutussosiologista asiantuntijuutta ja työelämäosaamista kehittävään projektiin ja raportoimalla siitä.

Suoritustavat: Suoritustavasta, kirjallisuudesta ja muista suoritukseen liittyvistä asioista sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa.

Suoritusten arviointiajat:
Syyslukukaudella: 4.12.2020 mennessä, jolloin kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 18.12.2020 mennessä.
Kevätlukukaudella 14.5.2021 mennessä, jolloin kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 28.5.2021 mennessä.

Kirjallisuus (soveltuvin osin 4 teosta seuraavista):

Aittola, T. (toim.). (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Apple, M. W., Ball, S. J., & Gandin, L. A. (Eds.). (2010). The Routledge international handbook of the sociology of education. New York, NY: Routledge.

Arum, R., Beattie, I. R., & Ford, K. (Eds.). (2011). The structure of schooling: Readings in the sociology of education. Los Angeles, CA: SAGE.

Ballantine, J. H., & Spade, J. Z. (Eds.). (2012). Schools and society: A sociological approach to education. Los Angeles, CA: SAGE.

Demaine, J. (Ed.). (2001) Sociology of education today. London, United Kingdom: Palgrave.

Luhmann, N., & Schorr, K-E. (2000). Problems of reflection in the system of education. Münster, Germany: Waxmann.

Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). Globalizing education policy. London, United Kingdom: Routledge.

Simola, H. (Ed.) (2014). Finnish education mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland. London, United Kingdom: Routledge.

Torres, C. A., & Antikainen, A. (Eds.). (2003). The international handbook on the sociology of education: An international assessment of new research and theory. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Verdugo, R. R. (Ed.). (2014). Educational reform in Europe: History, culture, and ideology. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Arviointi: 0-5

ILMOITTAUDU 1.8.2020-11.4.2021 e-lomakkeella


Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa (Educational and school-to-work transitions in youth)

Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Laajuus: 5 op

Vastuuhenkilö: Tero Järvinen

Kurssiaika: 14.9.- 4.12.2020.

30.10. mennessä palautetut esseet ilmoitetaan rekisteriin 13.11.2020 mennessä ja 4.12. mennessä palautetut esseet ilmoitetaan rekisteriin 18.12.2020 mennessä)

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä koulutus- ja työmarkkinasiirtymien kansainväliseen tutkimukseen sekä aihetta koskevaan teoreettiseen keskusteluun.

Opetus ja suoritustavat: Aihealueen kirjallisuudesta valitaan kolme vaihtoehtoa, joiden pohjalta kirjoitetaan essee.

Suoritusohjeet ja tehtävän palautus: https://moodle.utu.fi/ (HAKA-kirjautuminen, ohjeet opettajalta ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä) 

Kirjallisuus:
Brunila, K., Mertanen, K., & Mononen Batista-Costa, S. (2020) Economic worries – therapeutic solutions? Entrepreneurial and therapeutic governing of transitions of young people. Teoksessa: Brunila, K. & Lundahl, L. (toim.) Youth on the move. Tendencies and tensions in youth policies and practices. Helsinki: Helsinki University Press, 149-166. https://doi.org/10.33134/HUP-3-8

Bäckman, O., Jakobsen, V., Lorentzen, T. Österbacka, E. & Dahl, E. (2015) Early school leaving in Scandinavia: extent and labour market effects. Journal of European Social Policy 25(3), 253-269. https://doi.org/10.1177%2F0958928715588702

Eurofound (2012) NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf

Eurofound (2014) Mapping youth transitions in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://www.eurofound.europa.eu/fi/publications/report/2014/labour-market/mapping-youth-transitions-in-europe

Furlong, A.; Woodman, D. & Wyn, J. (2011) Changing times, changing perspectives: Reconciling ‘transition’ and ‘cultural’ perspectives on youth and young adulthood. Journal of Sociology 47(4), 355-370.  DOI:10.1177/1440783311420787

Heinz, W. (2009) Structure and agency in transition research. Journal of Education and Work 22 (5), 391-404.  http://dx.doi.org/10.1080/13639080903454027

Jørgensen, CH.; Järvinen, T. & Lundahl, L. (2019) A Nordic transition regime? Policies for school-to-work transitions in Sweden, Denmark and Finland. European Educational Research Journal. Published ahead of print https://doi.org/10.1177%2F1474904119830037

Lundahl, L.; Lindblad, M.; Lovén, A.; Mårald, G. & Svedberg, G. (2015) No particular way to go: Careers of young adults lacking upper secondary qualifications. Journal of Education and Work.  http://dx.doi.org/10.1080/13639080.2015.1122179

Raffe, D. (2014) Explaining National Differences in Education-work Transitions. European Societies 16 (2), 175-193. http://dx.doi.org/10.1080/14616696.2013.821619

Thompson, R. (2011) Individualisation and social exclusion: the case of young people not in education, employment and training. Oxford Review of Education 37 (6), 785-802. http://dx.doi.org/10.1080/03054985.2011.636507

Arviointi: 1-5

ILMOITTAUDU 1.8.-6.9.2020 e-lomakkeella


Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia (History of childhood and youth)

Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Laajuus: 5 op

Vastuuhenkilö: Juhani Tähtinen

Kurssiaika: 14.9.2020-14.5.2021

Sisältö: Opintojakson tarkoituksena on tutustua lapsuuden ja nuoruuden historiaan, lasten ja nuorten elämään ja yhteiskunnalliseen asemaan eri aikakausina sekä heidän kasvatukseen ja koulutukseen liittyviin kysymyksiin Suomessa ja muualla.

Opetus ja suoritustavat: Kirjallisuuden pohjalta tehtävä essee. Essee kirjoitetaan vähintään kahden kurssiin liittyvän kirjan pohjalta. Lisäksi esseessä voi käyttää hyväksi myös muuta kirjallisuutta.

Suoritusohjeet https://moodle.utu.fi/ (HAKA-kirjautuminen, ohjeet opettajalta ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä) ja tehtävän palautus suoraan kurssin vastuuhenkilölle sähköpostilla (juhani.tahtinen@utu.fi).

Suoritusten arviointiajat:
Syyslukukaudella: 6.12.2020 mennessä, jolloin kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 18.12.2020 mennessä.
Kevätlukukaudella 14.5.2021 mennessä, jolloin kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 28.5.2021 mennessä.

Kirjallisuus:
Aapola, Sinikka & Kaarninen, Mervi (toim.) 2003. Nuoruuden vuosisata: suomalaisen nuorison historia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 909 & Nuorisotutkimusseura 32.

Ariès, Philippe 1996 [1962].  Centuries of childhood.

Aukia, Markku 2010. Lapset olkoot ihmisiksi. Suomen talonpoikaiskotien hiljainen kasvatus. Kansantieteellinen tutkimus. (Saatavissa myös nettiversiona https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/52564/diss2010aukia.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Huhtala, Sofia & Tähtinen Juhani 2014. Eteläpohjalaisten nuorten naisten jatkokoulutukseen liittämiä haaveita, toteutumaa ja merkityksiä 1920–1940-luvuilla Kasvatus & Aika 8 (2) 2014, 56–74. (https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68602)

Hämäläinen, Juha 2007. Lastensuojelun kehityslinjoja. Tutkimus Suomen lastensuojelun aatepohjasta ja oppihistoriasta. Kuopio: Snellman-instituutin A-sarja 22.

Kasvatus & Aika 2009:9. Lapsuuden historian teemanumeron artikkelit (https://journal.fi/kasvatusjaaika/issue/view/4762)

Kasvatus & Aika 2017:1. Lapsuudentutkimus teemanumeron artikkelit
(https://journal.fi/kasvatusjaaika/issue/view/4808)

Katajala-Peltomaa, Sari & Vuolanto, Ville 2013. Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus.

Kemppinen, Jaana 2001. Kotikasvatus kolmessa sukupolvessa. Jyväskylän yliopiston julkaisusarja Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 190.

Koskihaara, Niina,  Mäki, Maija & Schwartz, Eija 2018. Sinnikkään ja itsenäisen koululaisen muotokuva –koulukulttuurin ja koulunkäynnin muutoksia yhden suvun muisteluaineiston valossa. Kasvatus & Aika 12 (4), 54‒75. (https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/76615)

Levi, Giovanni & Schmitt Jean-Calude (toim.) 1997. A History of Young People in the West 2. Stormy Evolution to Modern times. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

Malinen, Antti & Tamminen, Tuomo 2017. Jälleenrakentajien lapset. Sotienjälkeinen Suomi lapsen silmin: Helsinki: Gaudeamus.

de Mause, Lloyd (toim.) 1980. The History of Childhood. London: Souvenir Press.

Montgomery, H. 2009. An Introduction to Childhood. Anthropological Perspectives on Children’s Lives. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Moring, Beatrice 1994. Skärgårdsbor: hushåll, familj och demografi i finländsk kustbygd på 1600-, 1700- och 1800-talen. Helsingfors: Finska vetenskaps-societeten: Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 145.

Nieminen, Juha 1995. Nuorisossa tulevaisuus. Suomalaisen nuorisotyön historia. Helsinki: Nuorisotutkimusseura r.y. ja Lasten keskus Oy.

Pollock, Linda A. 1983. Forgotten children: parent-child relations from 1500 to 1900. Cambridge: Cambridge University Press.

Ruohola Sirpa 2012. Äidiltä tyttärelle. Koulutuskulttuurisia siirtymiä neljässä sukupolvessa

Sidén, Karin 2001. Den ideala barndomen. Studier i det stormaktstida barnpoträttets ikonografi och funktion. Stockholm: Raster Förlag.

Stanbridge, Karen 2008. Childhood as cognition, or taking Ariès at his word. Kasvatus & Aika 2008 2 (4), 25‒37. (https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68198)

Tuomaala, Saara 2004. Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi. Suomalaisen oppivelvolliskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921–1939. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Bibliotheca Historica 89.

Tuomaala, Saara 2007. Maalaislasten ja -nuorten moninaiset koulutiet. Kasvatus & Aika 1 (1), 49‒69 (https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/67881/28480)

Turun yliopiston julkaisuja Annales Universitatis Turkuensis C 342. (nettiversio: https://www.utupub.fi/handle/10024/78729)

Tähtinen, Juhani 1992. Miten kasvattaa pikkulapsia: kasvatusmoraliteetin ja -suuntausten lähtökohtien muutoksia Suomessa 1850–1989 suomenkielisten kasvatus- ja hoito-oppaiden sekä aikakauslehdistön ilmaisemana. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja. A, Tutkimuksia 157.

Vehkalahti, Kaisa 2008. Daughters of Penitence. Vuorela State Reform School and the Construction of Reformatory Identity, 1893–1923. Cultural History, University of Turku.

Vitie, Paula 2018. ”Opinnot aukeaa ja asiat hoituu” – vuoden 1964 ylioppilaiden kokemuksia opiskelusta maaseutulukiossa (https://www.utupub.fi/handle/10024/146347)

Arviointi: 1-5

ILMOITTAUDU 1.8.2020-11.4.2021 e-lomakkeella


Yunet9 Nuorisotutkimuksen menetelmät (Methods in Youth Studies)

Tampereen yliopisto

Laajuus: 5op

Vastuuhenkilö: Jenni Kallio

Kurssiaika: Nuorisotutkimuspäivät 5.-6.11.2020 Tampereella. Esseen palautus 11.12.2020 mennessä vastuuopettajalle.

Sisältö:
Opiskelija tutustuu tutkimusmenetelmiin ja -eettisiin kysymyksiin tutkimuksen kohdistuessa erityisesti lapsiin ja nuoriin sekä nuorisotutkimuksen ajankohtaisiin metodologisiin keskusteluihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää monitieteisen/yhteiskuntatieteellisen nuorisotutkimuksen metodologisia erityispiirteitä ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta erilaisiin tutkimusaiheisiin ja -kysymyksiin.

Opetus ja suoritustavat:
Itsenäisesti suoritettava kurssitehtävä: osallistuminen Nuorisotutkimuspäiville Tampereella 5.–6.11.2020 ja sen pohjalta laadittava essee. Opiskelija saa tarkemman tehtävänannon ja listan tehtävässä hyödynnettävästä kurssikirjallisuudesta ilmoittautumisensa jälkeen. Opiskelija kirjoittaa tehtävänannon mukaisesti vähintään 10 sivuisen esseen kuuntelemiensa esitysten pohjalta ja ilmoitettua kurssikirjallisuutta hyödyntäen.
Nuorisotutkimuspäivät 2020: 2020-luvun uusi nuoriso. Tampere 5.–6.11.2020. Nuorisotutkimuspäiville osallistuminen on perustutkinto-opiskelijoille ilmaista.

Lähtökohtaisesti kurssille (5 op) on osoitettu seuraavat korvaavuudet:

 • Helsingin yliopisto: SOSK-LN504  Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä 1 tai SOSK-LN505 Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä 2
 • Jyväskylän yliopisto: Vapaasti valittavat opinnot
 • Oulun yliopisto: 407041A, Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi
 • Tampereen yliopisto: NUTM2 Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen teemallisia opintojaksoja tai  YKTS01A Tutkimusmetodologia, osa I (sovi suorituksesta graduohjaajasi kanssa) tai YKTS01B Tutkimusmetodologia, osa II (sovi suorituksesta graduohjaajasi kanssa).
 • Turun yliopisto: Muut opinnot.

Ilmoittautumisen jälkeen saat tarkemman tehtävänannon ja listan tehtävässä hyödynnettävästä kurssikirjallisuudesta sekä luentopassin, joka sinun tulee tulostaa käyttöösi Nuorisotutkimuspäivien ajaksi.

Arviointi: 1–5

Kurssikirjallisuus

Aaltonen, S. (2017) Challenges in gaining and re-gaining informed consent among young people on the margins of education. International Journal of Social Research Methodology. vol 20, no. 4, 329-342, doi: 10.1080/13645579.2016.1170412

Kiilakoski, T. & Honkatukia, P. (toim. 2018) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Tampere: Vastapaino.

Holm, G. (2008) Photography as Performance. Forum: Qualitative Studies, 9(2), Article 38. Saatavilla osoitteessa http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewArticle/394/856

Mustola, M., Mykkänen, J., Böök, M-L. & Kärjä, A-V (toim. 2015). Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa. Julkaisuja 170. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura.

Paju, E. (2009) Kamera, kenttä ja etnografinen tieto – Visuaalisen etnografian annista aineistontuotannolle. Sosiologia, 46(3), 210–223.

Puuronen, V. (2005) Methodological starting points and problems of youth research. Teoksessa H. Helve (toim.), Mixed methods in youth research (s. 15–28). Publications 60. Helsinki: Finnish Youth Research Network, Finnish Youth Research Society. Saatavilla osoitteessa http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/mixedmethods.pdf

Pyyry, N. (2012) Nuorten osallisuus tutkimuksessa: Menetelmällisiä kysymyksiä ja vastausyrityksiä. Nuorisotutkimus, 30(1), 35–53.

Strandell, H. (2005) Lapset, etiikka ja vaikea osallisuus. Teoksessa Laadullisen sosiaalitutkimuksen eettiset kysymykset: Kutsuseminaari 2.5.2005 (s. 33–40). Työpapereita 4. Helsinki: Stakes. Saatavilla osoitteessa http://www.stakes.fi/verkkojulkaisut/tyopaperit/Tp4-2005.pdf

Strandell, H. (2010) Etnografinen kenttätyö: Lasten kohtaamisen eettisiä ulottuvuuksia. Teoksessa H. Lagström, T. Pösö, N. Rutanen & K. Vehkalahti (toim.), Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka (s. 92–112). Julkaisuja 101. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura.

Tolonen, T. & Palmu, T. (2007). Etnografia, haastattelu ja valta(positiot). Teoksessa S. Lappalainen, E. Lahelma, P. Hynninen, T. Kankkunen & T. Tolonen (toim.), Etnografia metodologiana (s. 89–112). Tampere: Vastapaino.

ILMOITTAUDU 22.10.2020 mennessä e-lomakkeella

 

Yunet9 Methods in youth studies (5 ects)

University of Tampere

Responsible teacher: Jenni Kallio

When: the Annual Conference of Youth Studies in Tampere, 5th to 6th of November, 2020. Deadline for the essay: 11th of December, 2020.

Aims:
The students familiarise themselves with the ongoing discussion concerning research methodologies, methods and ethical questions in youth research. After completing the course, the students understand the special methodological features of multidisciplinary/societal youth research and are able to design appropriate research topics and questions.

Description of the assignments:
There are two assignments that are to be done independently:

 • Taking part in presentations and/or keynote lectures during the conference.
 • Using the course literature, students write a minimum of 10-page essay based on lectures and/or presentations held during the conference.

The course literature and more detailed instructions for the assignments are sent to students before the course begins.

More information: Annual Conference of Youth Studies: The new youth of the 2020s.

Participating the conference is free of charge for undergraduate and graduate students.

Grading scale: 1–5

Registering the completed course:
Once completed, the course will be registered through the YUNET –contact person (see: https://yunet-verkosto.blog/yunetista/yhteystiedot/) of each university. Following courses (5 ECTS) have been primarily designated to match each university’s curriculum:

 • University of Helsinki: SOSK-LN504  Current discussion related to childhood and youth 1 tai SOSK-LN505 Current discussion related to childhood and youth 2
 • University of Jyväskylä: Optional studies
 • University of Oulu: 407041A, Basic course in qualitative research
 • Tampere University: NUTM2 Thematic courses on youth work and youth research or  YKTS01A Research methodology, part I (discuss with your thesis supervisor) tai YKTS01B Research methodology, part II (discuss with your thesis supervisor).
 • University of Turku: Other studies.

Literature:

Aaltonen, S. (2017) Challenges in gaining and re-gaining informed consent among young people on the margins of education. International Journal of Social Research Methodology. vol 20, no. 4, 329-342, doi: 10.1080/13645579.2016.1170412

Kiilakoski, T. & Honkatukia, P. (toim. 2018) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Tampere: Vastapaino.

Holm, G. (2008) Photography as Performance. Forum: Qualitative Studies, 9(2), Article 38. Available at http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewArticle/394/856

Mustola, M., Mykkänen, J., Böök, M-L. & Kärjä, A-V (toim. 2015). Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa. Julkaisuja 170. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura.

Paju, E. (2009) Kamera, kenttä ja etnografinen tieto – Visuaalisen etnografian annista aineistontuotannolle. Sosiologia, 46(3), 210–223.

Puuronen, V. (2005) Methodological starting points and problems of youth research. Teoksessa H. Helve (toim.) Mixed methods in youth research (s. 15–28). Publications 60. Helsinki: Finnish Youth Research Network, Finnish Youth Research Society. Available at http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/mixedmethods.pdf

Pyyry, N. (2012) Nuorten osallisuus tutkimuksessa: Menetelmällisiä kysymyksiä ja vastausyrityksiä. Nuorisotutkimus, 30(1), 35–53.

Strandell, H. (2005) Lapset, etiikka ja vaikea osallisuus. Teoksessa Laadullisen sosiaalitutkimuksen eettiset kysymykset: Kutsuseminaari 2.5.2005 (s. 33–40). Työpapereita 4. Helsinki: Stakes. Saatavilla osoitteessa http://www.stakes.fi/verkkojulkaisut/tyopaperit/Tp4-2005.pdf

Strandell, H. (2010) Etnografinen kenttätyö: Lasten kohtaamisen eettisiä ulottuvuuksia. Teoksessa H. Lagström, T. Pösö, N. Rutanen & K. Vehkalahti (toim.) Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka (s. 92–112). Julkaisuja 101. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura.

Tolonen, T. & Palmu, T. (2007). Etnografia, haastattelu ja valta(positiot). Teoksessa S. Lappalainen, E. Lahelma, P. Hynninen, T. Kankkunen & T. Tolonen (toim.) Etnografia metodologiana (s. 89–112). Tampere: Vastapaino.

Sign up by 22nd of October, 2020 using the registration form


benny-jackson-222664


Opintojaksojen tiedot perustuvat yliopistojen opetussuunnitelmiin; siksi osa kursseista ilmoitetaan arvioitavan asteikolla 0-5 ja osa asteikolla 1-5. Numeroarvioinnin perusteena on kuitenkin aina hyväksytty kurssisuoritus. Hylätty suoritus = 0.