Kurssit

Alta löydät tiedot YUNETin ajankohtaisesta opetuksesta. Tutustu kurssitietoihin ja ilmoittautumisohjeisiin huolella!

HUOM: Ilmoittautumisaika useimmille syksyn kursseille on elo-syyskuussa. Osalle kursseista voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan. Ilmoittautumisaika alkaa 15.8. Ilmoittautumislinkki kullekin kurssille löytyy kurssikuvauksen lopusta. Oman yliopistosi järjestämään opetukseen voit ilmoittautua yliopistosi normaalia ilmoittautumiskäytäntöä noudattaen (poikkeuksena esim. Turun yliopiston kurssit, jotka ovat tarjolla ainoastaan YUNETin kautta). 

Mikäli suoritat opintokokonaisuutta, ks. myös opinto-opas

Kurssisuoritukset arvioidaan kurssin päättymisen jälkeen. Arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Syksyn kurssit päättyvät viimeistään 7.12.2018. Kurssimerkinnät ilmoitetaan rekisteriin 21.12.2018 mennessä. Kurssikohtaiset ajankohdat löytyvät kunkin kurssin kuvauksesta.

Opetustarjonta syyslukaudella 2018

Yunet1 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa, 5 op
Yunet2 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus, 5 op
Yunet3 Lapsuus tutkimuskohteena, 5 op
Yunet4 Nuoruus ja sukupolvet, 5 op
Y
unet5 Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit
Yunet6 Koulutussosiologia, 5 op
Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa, 5 op
Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia, 5 op
Yunet9 Nuorisotutkimuksen menetelmät, 5 op
edellyttää osallistumista Nuorisotutkimuspäiville Helsingissä 5.–6.11.2018: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/seminaarit/nuorisotutkimuspaivat/nuorisotutkimuspaivat2018)

 


Yunet1 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa

Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos (SOSK-5032  Lapset ja nuoret yhteiskunnassa)
Verkkokurssina vain YUNET -opiskelijoille

Laajuus: 5 op

Opettaja: Tarja Tolonen

Kurssiaika: 29.10-7.12.

Opintojakson osaamistavoite: Opiskelija osaa etsiä ja arvioida tietoa lasten ja nuorten asemasta, toiminnasta ja hyvinvoinnista suomalaisessa yhteiskunnassa.  Opiskelija hallitsee ja ymmärtää yhteiskuntatieteellistä keskustelua ja keskeistä lapsuuden ja nuorisotutkimuksen käsitteistöä.

Opintojakson sisältö: Lapsuuden tutkimuksen ja nuorisotutkimuksen näkökulmasta lapset ja nuoret ovat osa suomalaista yhteiskuntaa ja lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa tutkimuksessa tiivistyvät monet sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden teemat kuten rakenteeseen ja toimijuuteen liittyvät kysymykset. Lapset ja nuoret ovat esimerkiksi kouluvelvollisina ja alaikäisinä monen intressin ja viranomaistoimen kohteena.  Opintojaksossa lasten ja nuorten asemaa, toimintaa ja kansalaisuutta ja instituutioita tarkastellaan kriittisessä valossa ja yhteiskuntaa tarkastellaan lasten ja nuorten kautta.

Arviointi: 1-5

Suoritustapa:  Kurssi on Moodlealustalla toimiva verkkokurssi, ja suoritetaan luentoja kuunnellen, kirjallisuuteen tutustuen sekä kirjallisten tehtävien (keskustelualusta ja esseet) kautta. Kurssisuoritusten arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 21.12.2018 mennessä.

ILMOITTAUDU 15.8.-15.9.2018 e-lomakkeella


Yunet2 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Laajuus: 5 op

Opettaja: Malin Fransberg

Kurssiaika: 10.9.-7.12.2018

Opintojakson osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen historiasta, nuorisotyön tehtävistä sekä nuorisotutkimuksen kohteista ja lähestymistavoista.

Opintojakson suoritustapa: Kurssi on verkkokurssi ja sen voi halutessaan suorittaa kokonaisuudessaan etäopintoina. Kurssi koostuu aloitusluennoista (kaksi luentokertaa lähiopetuksena) sekä video- ja verkkomateriaalista ja oheiskirjallisuudesta, joiden pohjalta tehdään temaattisia tehtäviä itsenäisesti ja pienryhmissä. Kurssin suorittaminen edellyttää materiaaliin tutustumista ja tehtävien tekemistä viikoittaisen rytmin mukaan. Kurssisuoritusten arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 21.12.2018 mennessä.

Lisätietoa:
https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=15996&idx=5&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2017

ILMOITTAUDU 15.8.-3.9.2018 e-lomakkeella


Yunet3 Lapsuus tutkimuskohteena

Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (IKAP105 Lapsuus tutkimuskohteena)

Laajuus: 5 op

Opettaja: Minna Ylilahti

Kurssiaika: 20.9. – 31.10.2018

Opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi

Sisältö: Opintojakso antaa kuvan lapsuudesta ja lasten ja lapsuuden tutkimuksesta sekä johdattaa kohteen erityisyyden ja erityiskysymysten hahmottamiseen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lapsuutta yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä, tunnistaa elämänvaiheen erityispiirteitä osana elämänkulkua sekä osaa arvioida lasten erityisyyttä tutkimuksessa.

Suoritustavat:  Kurssi suoritetaan itsenäisesti etäopiskeluna. Kurssisuorituksina tehdään kaksi kirjallista kurssikirjallisuuteen perustuvaa esseetyylistä tehtävää sekä tehtävien palautuksen jälkeen verkkotentti. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä tehtävien tekemistä sekä osallistumista verkkokeskusteluun kurssilaisten kanssa sekä tentin hyväksyttyä suorittamista. Tehtävät ja tentti on ajastettu tehtäväksi kurssin aikataulun puitteissa. Tiedot kurssikirjallisuudesta löytyvät kurssisivulta Moodlesta. https://moodle.jyu.fi/ (HAKA-kirjautuminen, ohjeet opettajalta ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä)
Kurssisuoritusten arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 14.11.2018 mennessä. 

Arviointi: 0-5

Arviointiperusteet: Hyväksytty tentti tai kirjallinen suoritus

ILMOITTAUDU 15.8.-15.9.2018 e-lomakkeella


Yunet4 Nuoruus ja sukupolvet

Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (IKAM5001 Nuoruus ja sukupolvet)

Laajuus: 5 op

Opettaja: Minna Ylilahti

Kurssiaika: 20.9. – 20.11. 2018

Opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi

Sisältö: Opintojakso antaa kuvan nuorista ja nuoruudesta erityisesti suhteessa sukupolvia ja perhettä koskevaan keskusteluun ja elämänvaiheen erityispiirteisiin kansainvälisessä kontekstissa.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää nuoruutta yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä, tunnistaa nuoret ja elämänvaiheen osana sukupolvikeskustelua sekä osaa arvioida elämänvaiheen erityispiirteitä osana elämänkulkua.

Suoritustapa: Kurssi suoritetaan itsenäisesti etäopiskeluna. Kurssisuorituksena tehdään kurssikirjallisuuteen perustuva essee sekä esseen teemaan liittyvä lyhyt kirjallinen tehtävä. Tiedot kurssikirjallisuudesta sekä esseen kirjoittamisesta löytyvät kurssisivulta Moodlesta. https://moodle.jyu.fi/ (HAKA-kirjautuminen, ohjeet opettajalta ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä)
Kurssisuoritusten arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 4.12.2018 mennessä.

Arviointi: 0-5

Arviointiperusteet: Hyväksytty esseesuoritus

ILMOITTAUDU 15.8.-15.9.2018 e-lomakkeella


Yunet5 Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta (kurssikoodi 410087P)

Laajuus: 5 op

Opettaja: Veli-Matti Ulvinen

Kurssiaika: 16.9.-7.12.

Opintojakson osaamistavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
– käyttää yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja analysoida niihin liittyviä peruskysymyksiä kasvun ja kasvatuksen eri konteksteissa
– soveltaa kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisia, monikulttuurisia ja oikeudellisia kysymyksiä arkielämän eri tilanteissa
– kuvata suomalaisen koulutusjärjestelmän ja koulutuspolitiikan historiallisia, yhteiskuntapoliittisia ja ammatillisia lähtökohtia

Sisältö:
– Yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen perusteet
– Kontekstin l. kulttuurin, yhteiskunnan ja ympäristön kasvulle ja kasvatukselle asettamat mahdollisuudet ja rajoitteet
– Kasvatuksen sosiaaliset, monikulttuuriset ja oikeudelliset kysymykset
– Kasvatusjärjestelmät osana yhteiskunnan historiallista kehitystä
– Koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa

Suoritustapa:
Kurssi suoritetaan etäopiskeluna Optima-ympäristössä (https://optima.oulu.fi/). Ympäristössä on käytössä HAKA-kirjautuminen, johon annetaan ohjeet ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä. Kurssisuorituksina tehdään aiemmin tallennettuun luentomateriaaliin pohjautuva Seminaarityö sekä kurssikirjallisuuteen pohjautuva Kurssiessee. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä kurssitehtävien tekemistä sekä aktiivista osallistumista verkkoseminaariin kurssilaisten kanssa (ml. kanssaopiskelijoiden seminaaritöiden opponointi). Kaikki kurssisuoritukset tulee tehdä kurssin aikataulun puitteissa. Kurssilla on plagioinnintunnistus käytössä (ks. http://www.oulu.fi/urkund/).
Kurssisuoritusten arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 21.12.2018 mennessä.

Kirjallisuus:
Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000–). Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

Aittola, T. (toim.). (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus. [TAI Aittola, T. (toim.). (1999). Kasvatussosiologian teoreetikoita: Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun. Helsinki: Gaudeamus.]

Arviointi: hyväksytty / hylätty (hyväksytty kurssisuoritus vastaa ns. ”hyvin tiedoin” 3/5 arvosanaa)

Lisätietoa: https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?OpinKohd=45839545&haettuOpas=-1 

ILMOITTAUDU 15.8.-15.9.2018 e-lomakkeella


Yunet6 Koulutussosiologia

WebOodissa https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?OpinKohd=46004529

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta (kurssikoodi 413067S)

Laajuus: 5 op

Vastuuhenkilö: Veli-Matti Ulvinen

Kurssiaika: 16.9.-7.12.

Sisältö: Suoritetaan koulutussosiologinen projektityö esseenä, korvaavina luentosarjoina tai muulla tavoin, esimerkiksi osallistumalla tutkimus- tai muuhun koulutussosiologista asiantuntijuutta ja työelämäosaamista kehittävään projektiin.

Opetus ja suoritustavat: Suoritustavasta, kirjallisuudesta ja muista suoritukseen liittyvistä asioista sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa
Kurssisuoritusten arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 21.12.2018 mennessä.

Kirjallisuus (soveltuvin osin 5 teosta seuraavista):

Aittola, T. (toim.). (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Apple, M. W., Ball, S. J., & Gandin, L. A. (Eds.). (2010). The Routledge international handbook of the sociology of education. New York, NY: Routledge.

Arum, R., Beattie, I. R., & Ford, K. (Eds.). (2011). The structure of schooling: Readings in the sociology of education. Los Angeles, CA: SAGE.

Ballantine, J. H., & Spade, J. Z. (Eds.). (2012). Schools and society: A sociological approach to education. Los Angeles, CA: SAGE.

Demaine, J. (Ed.). (2001) Sociology of education today. London, United Kingdom: Palgrave.

Luhmann, N., & Schorr, K-E. (2000). Problems of reflection in the system of education. Münster, Germany: Waxmann.

Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). Globalizing education policy. London, United Kingdom: Routledge.

Simola, H. (Ed.) (2014). Finnish education mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland. London, United Kingdom: Routledge.

Torres, C. A., & Antikainen, A. (Eds.). (2003). The international handbook on the sociology of education: An international assessment of new research and theory. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Verdugo, R. R. (Ed.). (2014). Educational reform in Europe: History, culture, and ideology. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Arviointi: 0-5

ILMOITTAUDU 15.8.-1.12.2018 e-lomakkeella


Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa

Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Laajuus: 5 op

Vastuuhenkilö: Tero Järvinen

Kurssiaika: 16.9.-7.12.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä koulutus- ja työmarkkinasiirtymien kansainväliseen tutkimukseen sekä aihetta koskevaan teoreettiseen keskusteluun.

Opetus ja suoritustavat: Aihealueen kirjallisuudesta valitaan kolme vaihtoehtoa, joiden pohjalta kirjoitetaan essee.

Suoritusohjeet ja tehtävän palautus: https://moodle.utu.fi/ (HAKA-kirjautuminen, ohjeet opettajalta ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä) 

Kirjallisuus:

Eurofound (2012) NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf

Eurofound (2014) Mapping youth transitions in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://www.eurofound.europa.eu/fi/publications/report/2014/labour-market/mapping-youth-transitions-in-europe

Furlong, A. (2009) Revisiting transitional metaphors: reproducing social inequalities under the conditions of late modernity. Journal of Education and Work 22 (5), 343-353. http://dx.doi.org/10.1080/13639080903453979

Furlong, A.; Woodman, D. & Wyn, J. (2011) Changing times, changing perspectives: Reconciling ‘transition’ and ‘cultural’ perspectives on youth and young adulthood. Journal of Sociology 47(4), 355-370.  DOI:10.1177/1440783311420787

Heinz, W. (2009) Structure and agency in transition research. Journal of Education and Work 22 (5), 391-404.  http://dx.doi.org/10.1080/13639080903454027

Lundahl, L.; Lindblad, M.; Lovén, A.; Mårald, G. & Svedberg, G. (2015) No particular way to go: Careers of young adults lacking upper secondary qualifications. Journal of Education and Work.  http://dx.doi.org/10.1080/13639080.2015.1122179

Raffe, D. (2014) Explaining National Differences in Education-work Transitions. European Societies 16 (2), 175-193. http://dx.doi.org/10.1080/14616696.2013.821619

Thompson, R. (2011) Individualisation and social exclusion: the case of young people not in education, employment and training. Oxford Review of Education 37 (6), 785-802. http://dx.doi.org/10.1080/03054985.2011.636507

Arviointi: 1-5

ILMOITTAUDU 15.8.-15.9.2018 e-lomakkeella


Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia

Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Laajuus: 5 op

Vastuuhenkilö: Juhani Tähtinen

Kurssiaika: 16.9.2018-31.5.2019

Sisältö: Opintojakson tarkoituksena on tutustua lapsuuteen ja nuoruuteen sekä lasten ja nuorten yhteiskunnalliseen asemaan eri aikakausina Suomessa ja muualla.

Opetus ja suoritustavat: Kirjallisuuden pohjalta tehtävä essee. Essee kirjoitetaan vähintään kahden kurssiin liittyvän kirjan pohjalta. Lisäksi esseessä voi käyttää hyväksi myös muuta kirjallisuutta.

Suoritusohjeet ja tehtävän palautus: https://moodle.utu.fi/ (HAKA-kirjautuminen, ohjeet opettajalta ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä)

Suoritusten arviointiajat:
Syyslukukaudella: 7.12.2018 mennessä, jolloin kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 21.12.2018 mennessä.
Kevätlukukaudella 17.5.2019 mennessä, jolloin kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 31.5.2019 mennessä.

Kirjallisuus:

Aapola, Sinikka & Kaarninen, Mervi (toim.) 2003. Nuoruuden vuosisata: suomalaisen nuorison historia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 909 & Nuorisotutkimusseura 32.

Ariès, Philippe 1996 [1962].  Centuries of childhood.

Aukia, Markku 2010. Lapset olkoot ihmisiksi. Suomen talonpoikaiskotien hiljainen kasvatus. Kansantieteellinen tutkimus. (saatavissa nettiversiona)

Hämäläinen, Juha 2007. Lastensuojelun kehityslinjoja. Tutkimus Suomen lastensuojelun aatepohjasta ja oppihistoriasta. Kuopio: Snellman-instituutin A-sarja 22.

Kasvatus & Aika 2009:9. Lapsuuden historian teemanumero artikkelit (www.kasvatus-ja-aika.fi)

Katajala-Peltomaa, Sari & Vuolanto, Ville 2013. Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus.

Levi, Giovanni & Schmitt Jean-Calude (toim.) 1997. A History of  Young People in the West 2. Stormy Evolution to Modern times. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

Malinen, Antti & Tamminen, Tuomo 2017. Jälleenrakentajien lapset. Sotienjälkeinen Suomi lapsen silmin: Helsinki: Gaudeamus.

de Mause, Lloyd (toim.) 1980. The History of Childhood. London: Souvenir Press.

Montgomery, H. 2009. An Introduction to Childhood. Anthropological Perspectives on Children’s Lives. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Moring, Beatrice 1994. Skärgårdsbor: hushåll, familj och demografi i finländsk kustbygd på 1600-, 1700- och 1800-talen. Helsingfors: Finska vetenskaps-societeten: Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 145.

Nieminen, Juha 1995. Nuorisossa tulevaisuus. Suomalaisen nuorisotyön historia. Helsinki: Nuorisotutkimusseura r.y. ja Lasten keskus Oy.

Pollock, Linda A. 1983. Forgotten children: parent-child relations from 1500 to 1900. Cambridge: Cambridge University Press.

Sidén, Karin 2001. Den ideala barndomen. Studier i det stormaktstida barnpoträttets ikonografi och funktion. Stockholm: Raster Förlag.

Stanbridge, Karen 2008. Childhood as cognition, or taking Ariès at his word. Kasvatus & Aika /2008:4. (www.kasvatus-ja-aika.fi)

Tuomaala, Saara Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi. Suomalaisen oppivelvolliskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921–1939. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Bibliotheca Historica 89.

Tähtinen, Juhani 1992. Miten kasvattaa pikkulapsia: kasvatusmoraliteetin ja -suuntausten lähtökohtien muutoksia Suomessa 1850–1989 suomenkielisten kasvatus- ja hoito-oppaiden sekä aikakauslehdistön ilmaisemana. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja. A, Tutkimuksia 157.

Vehkalahti, Kaisa 2008. Daughters of Penitence. Vuorela State Reform School and the Construction of Reformatory Identity, 1893–1923. Cultural History, University of Turku.

Arviointi: 1-5

ILMOITTAUDU 15.8.2018-31.4.2019 e-lomakkeella


Yunet9 Nuorisotutkimuksen menetelmät, 5 op

YUNET – Nuorisotutkimuksen yliopistoverkoston jäsenyliopistojen opiskelijat voivat suorittaa Yunet9 Nuorisotutkimuksen menetelmät (5 op) -kurssin Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä Helsingissä 5.–6.11.2018. Kurssin suoritustapa perustuu itsenäiseen työskentelyyn ja koostuu kahdesta osasta: luentojen ja työryhmäesitysten seuraaminen Nuorisotutkimuspäivillä Helsingissä 5.–6.11.2018 sekä esseen kirjoittaminen opiskelijan seuraamien esitysten pohjalta. Seuraavassa opintojakson tarkempi kuvaus.

Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos.

Ajankohta: Nuorisotutkimuspäivät 5.–6.11.2018 Helsingissä; esseen palautus 7.12.2018 mennessä vastuuopettajalle.

Vastuuopettaja: Sanna Aaltonen, Helsingin yliopisto/Nuorisotutkimusseura

Kenelle: Läsnäoleville Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Kurssi soveltuu osaksi kandidaatti- ja maisteriopintoja. Katso alla kohta Suoritusten rekisteröinti.

Opintojaksolle ilmoittautuminen: 22.10.2018 mennessä

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu tutkimusmenetelmiin ja eettisiin kysymyksiin tutkimuksen kohdistuessa erityisesti lapsiin ja nuoriin sekä nuorisotutkimuksen ajankohtaisiin metodologisiin keskusteluihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää monitieteisen/yhteiskuntatieteellisen nuorisotutkimuksen metodologisia erityispiirteitä ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta erilaisiin tutkimusaiheisiin ja -kysymyksiin.

Kurssitehtävän kuvaus:
Itsenäisesti suoritettava kurssitehtävä: osallistuminen Nuorisotutkimuspäiville Helsingissä 5.–6.11.2018 ja sen pohjalta laadittava essee. Opiskelija saa tarkemman tehtävänannon ja listan tehtävässä hyödynnettävästä kurssikirjallisuudesta ilmoittautumisensa jälkeen. Opiskelija kirjoittaa tehtävänannon mukaisesti vähintään 10 sivuisen esseen kuuntelemiensa esitysten pohjalta ja ilmoitettua kurssikirjallisuutta hyödyntäen.

Nuorisotutkimuspäivät 2018: Youth Cultures and Well-Being, Helsinki 5.–6.11.2018, lisätietoa:
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/seminaarit/nuorisotutkimuspaivat/nuorisotutkimuspaivat2018

Nuorisotutkimuspäiville osallistuminen on perustutkinto-opiskelijoille ilmaista.

Arviointi: 1–5

Suoritusten rekisteröinti:

Kurssisuorituksen rekisteröinti tapahtuu oman yliopiston YUNET-koulutusyhteyshenkilön kautta (katso: https://yunet-verkosto.blog/yunetista/yhteystiedot/). Kurssisuoritusten arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 21.12.2018 mennessä.

Lähtökohtaisesti kurssille (5 op) on osoitettu seuraavat korvaavuudet:

  • Helsingin yliopisto: sosk 5034 Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä 1 tai sosk 5035 Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä 2;
  • Jyväskylän yliopisto: Vapaasti valittavat opinnot;
  • Oulun yliopisto: 407041A, Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi;
  • Tampereen yliopisto: YKT6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä tai SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät (sovi suorituksesta graduohjaajasi kanssa);
  • Turun yliopisto: Muut opinnot.

Ilmoittautumisen jälkeen saat tarkemman tehtävänannon ja listan tehtävässä hyödynnettävästä kurssikirjallisuudesta sekä luentopassin, joka sinun tulee tulostaa käyttöösi Nuorisotutkimuspäivien ajaksi.

Ilmoittautuminen 22.10.2018 mennessä e-lomakkeella

benny-jackson-222664


Opintojaksojen tiedot perustuvat yliopistojen opetussuunnitelmiin; siksi osa kursseista ilmoitetaan arvioitavan asteikolla 0-5 ja osa asteikolla 1-5. Numeroarvioinnin perusteena on kuitenkin aina hyväksytty kurssisuoritus. Hylätty suoritus = 0.