Kurssit

Alta löydät tiedot YUNETin ajankohtaisesta opetuksesta. Tutustu kurssitietoihin ja ilmoittautumisohjeisiin huolella.

Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2023 opintoihin alkaa 7.12.2022. Kurssikohtaiset ilmoittautumisajat ja ilmoittautumislinkit löytyvät jokaisen kurssin kuvauksesta. Oman yliopistosi järjestämään opetukseen voit ilmoittautua yliopistosi normaalia ilmoittautumiskäytäntöä noudattaen (poikkeuksena Turun yliopiston kurssit, jotka ovat tarjolla ainoastaan YUNETin kautta).

Opetustarjonta kevätlukukaudella 2023:

Huom! Pakollisia kursseja Yunet 1-3 ei poikkeuksellisesti toteuteta kevätlukukaudella 2023.

Yunet4 Nuorten hyvinvoinnin strateginen kehittäminen, 5 op (Strategic development of young people’s wellbeing)

Yunet5 Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit, 5 op (Sociocultural contexts of education)

Yunet6 Koulutussosiologia, 5 op (Sociology of Education)

Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa, 5 op (Educational and school-to-work transitions in youth) 

Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia, 5 op (History of childhood and youth)

Mikäli suoritat opintokokonaisuutta, ks. myös opinto-opas

Kurssisuoritukset arvioidaan kahden viikon sisällä kurssin päättymisestä. Arvioinnin jälkeen kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin, viimeistään kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssikohtaiset ajankohdat löytyvät kunkin kurssin kuvauksesta.


Yunet4 Nuorten hyvinvoinnin strateginen kehittäminen (Strategic development of young people’s wellbeing)

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutus (YAMK)

Laajuus: 5 op

Opettaja: Katja Komonen

Kurssiaika: 1.2.-31.5.2023

Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Ymmärtää nuorten hyvinvoinnin strategisen kehittämisen taustat ja yhteiskunnallisen kontekstin.
 • Tuntee nuorten hyvinvoinnin strategisen ohjauksen ja kehittämisen kansainväliset, kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, ohjausjärjestelmät ja prosessit.
 • Osaa analysoida nuorten hyvinvoinnin strategisen kehittämisen merkitystä osana nuorisokasvatuksen toimintakenttää samoin kuin jäsentää nuorisokasvatuksen roolia kehittämistyössä.

Opintojakson sisältö:

 • Strategisen kehittämisen yhteiskunnalliset lähtökohdat
 • Nuorten hyvinvoinnin strategisen ohjauksen ja kehittämisen kansainväliset, kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, ohjausjärjestelmät ja prosessit
 • Nuorten hyvinvoinnin strategisen kehittämisen merkitys osana nuorisokasvatuksen toimintakenttää
 • Nuorisokasvatuksen rooli nuorten hyvinvoinnin kehittämistyössä

Opintojakson toteutustapa: Verkkototeutus. Toteutus koostuu 135 tunnin itsenäisestä ja täysin omaan tahtiin etenevästä työskentelystä ja kuuden tehtävän suorittamisesta Learn-verkko-oppimisympäristössä 1.2.-31.5.2023. Opettaja toimittaa sinulle Learn-alustan kurssiavaimen ennen opintojakson alkamista.

Kirjallisuus:

Ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Arviointi:  0-5

ILMOITTAUDU 7.12.2022-24.1.2023 e-lomakkeella


Yunet5 Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit, 5op (Sociocultural contexts of education)

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta (410087P)

Laajuus: 5 op

Vastuuhenkilö: Veli-Matti Ulvinen

Kurssiaika: 9.1.-12.3.2023

 • Opintojakson infoluento on tiistaina 10.01.2023 klo 08:15–09:45 (Zoom-osoitteessa https://oulu.zoom.us/j/63403780810). Muuten opintojakso toteutetaan kokonaan aihealueittain (1.–9.) etenevänä ja aikataulutettuna verkkokurssina Moodlessa, jossa kaikki luennot opiskellaan tallenteilta. Työskentelyaika Aihealueilla 1.–9. on 16.01.–01.03.2023. Loppuesseen palautus viimeistään 31.03.2023 mennessä.

Sisältö:

 • Yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen perusteet.
 • Kulttuurin, yhteiskunnan ja ympäristön asettamat kasvun ja kasvatuksen mahdollisuudet ja rajoitteet (ml. esim. poliittiset, taloudelliset ja sukupuolittuneet näkökulmat).
 • Kasvatuksen monikulttuuriset, oikeudelliset, sosiaaliset ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset (ml. esim. sukupuolen, seksuaalisuuden ja intersektionaalisuuden näkökulmasta).
 • Kasvatusjärjestelmät ja niiden sukupuoli osana yhteiskunnan historiallista kehitystä (ml. koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa).
 • Tasa-arvopolitiikka osana koulutus- ja yhteiskuntapolitiikkaa.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Käyttää yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja analysoida niihin liittyviä peruskysymyksiä kasvun ja kasvatuksen eri konteksteissa.
 • Tunnistaa muun muassa sosiaalisen aseman ja sukupuolen merkityksen kasvatusta ja koulutusta koskevassa keskustelussa (ml. intersektionaalisuus).
 • Soveltaa kasvatuksen ja koulutuksen monikulttuurisia, oikeudellisia, sosiaalisia ja vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä arkielämän eri tilanteissa. kuvata suomalaisen koulutusjärjestelmän historiallisia, yhteiskuntapoliittisia ja ammatillisia lähtökohtia.

Opetus ja suoritustavat: Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä. Kurssityöskentely koostuu luennoista (tallenteet) ja niihin liittyvästä materiaalista, kurssikirjallisuudesta sekä kurssin luentojen ja kirjallisuuden sisältöjä ja opiskelijan kokemusmaailman ilmiöitä yhdistelevän oppimistehtävän suorittamisesta.

Kirjallisuus:

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000–). Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

Saresma, T., Rossi, L-M. & Juvonen, T. (toim.). (2010–). Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino.

Arviointi: 0-5

ILMOITTAUDU: 7.12.2022-13.1.2023 e-lomakkeella


Yunet6 Koulutussosiologia (Sosiology of education)

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta (kurssikoodi 413067S)

Laajuus: 5 op

Vastuuhenkilö: Veli-Matti Ulvinen

Kurssiaika: 9.1.-28.4.2023

Opintojakson osaamistavoite: Opiskelija perehtyy oman valinnan ja kiinnostuksensa mukaan johonkin koulutussosiologiseen näkökulmaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • arvioida koulutussosiologisen asiantuntijuuden merkitystä työelämässä kasvatuksen kentillä.
 • analysoida erilaisia tapoja edistää koulutusjärjestelmän kehittymistä.

Sisältö: Suoritetaan koulutussosiologinen työ esseenä tai esimerkiksi osallistumalla omassa tiedekunnassa menossa olevaan koulutussosiologista asiantuntijuutta ja työelämäosaamista kehittävään projektiin ja raportoimalla siitä.

Suoritustavat: Suoritustavasta, kirjallisuudesta ja muista suoritukseen liittyvistä asioista sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa.

Kurssisuoritusten arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä (12.5.2023).

Kirjallisuus (soveltuvin osin 4 teosta seuraavista):

Aittola, T. (toim.). (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Apple, M. W., Ball, S. J., & Gandin, L. A. (Eds.). (2010). The Routledge international handbook of the sociology of education. New York, NY: Routledge.

Arum, R., Beattie, I. R., & Ford, K. (Eds.). (2011). The structure of schooling: Readings in the sociology of education. Los Angeles, CA: SAGE.

Ballantine, J. H., & Spade, J. Z. (Eds.). (2012). Schools and society: A sociological approach to education. Los Angeles, CA: SAGE.

Demaine, J. (Ed.). (2001) Sociology of education today. London, United Kingdom: Palgrave.

Luhmann, N., & Schorr, K-E. (2000). Problems of reflection in the system of education. Münster, Germany: Waxmann.

Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). Globalizing education policy. London, United Kingdom: Routledge.

Simola, H. (Ed.) (2014). Finnish education mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland. London, United Kingdom: Routledge.

Thrupp, M., Seppänen, P., Kauko, J., & Kosunen, S. (Eds.). (2023). Finland’s famous education system: Unvarnished insights into Finnish schooling. Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-8241-5

Torres, C. A., & Antikainen, A. (Eds.). (2003). The international handbook on the sociology of education: An international assessment of new research and theory. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Verdugo, R. R. (Ed.). (2014). Educational reform in Europe: History, culture, and ideology. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Arviointi: 0-5

ILMOITTAUDU 7.12.2022-9.1.2023 e-lomakkeella


Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa (Educational and school-to-work transitions in youth)

Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Laajuus: 5 op

Vastuuhenkilö: Tero Järvinen

Kurssiaika: 9.1.-31.5.2023

3.3.2023 mennessä palautetut esseet arvioidaan ja ilmoitetaan rekisteriin 17.3.2023 mennessä. Aikavälillä 6.3.-7.6.2023 mennessä palautetut esseet arvioidaan ja ilmoitetaan rekisteriin 21.6.2023 mennessä.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä koulutus- ja työmarkkinasiirtymien kansainväliseen tutkimukseen sekä aihetta koskevaan teoreettiseen keskusteluun.

Opetus ja suoritustavat: Aihealueen kirjallisuudesta valitaan kolme vaihtoehtoa, joiden pohjalta kirjoitetaan essee.

Suoritusohjeet ja tehtävän palautus: https://moodle.utu.fi/ (HAKA-kirjautuminen, ohjeet opettajalta ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä) 

Kirjallisuus:
Brunila, K., Mertanen, K., & Mononen Batista-Costa, S. (2020) Economic worries – therapeutic solutions? Entrepreneurial and therapeutic governing of transitions of young people. Teoksessa: Brunila, K. & Lundahl, L. (toim.) Youth on the move. Tendencies and tensions in youth policies and practices. Helsinki: Helsinki University Press, 149-166. https://doi.org/10.33134/HUP-3-8

Eurofound (2012) NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf

Eurofound (2014) Mapping youth transitions in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://www.eurofound.europa.eu/fi/publications/report/2014/labour-market/mapping-youth-transitions-in-europe

Furlong, A.; Woodman, D. & Wyn, J. (2011) Changing times, changing perspectives: Reconciling ‘transition’ and ‘cultural’ perspectives on youth and young adulthood. Journal of Sociology 47(4), 355-370.  DOI:10.1177/1440783311420787

Heinz, W. (2009) Structure and agency in transition research. Journal of Education and Work 22 (5), 391-404.  http://dx.doi.org/10.1080/13639080903454027

Jørgensen, CH.; Järvinen, T. & Lundahl, L. (2019) A Nordic transition regime? Policies for school-to-work transitions in Sweden, Denmark and Finland. European Educational Research Journal. Published ahead of print https://doi.org/10.1177%2F1474904119830037

Järvinen, T. (2020). Social background and labour market careers of young people: A comparison of two cohorts of Finnish young people not in employment, education or training (NEET). In: K. Brunila & L. Lundahl (Eds.) Youth on the move: Tendencies and tensions in youth policies and practices. Helsinki: Helsinki University Press, 37‒56. https://www.hup.fi/site/chapters/e/10.33134/HUP-3-3/

Kalalahti, M. & Varjo, J. (2021) On the pathway to an unforeseeable future: an actantial analysis of career designs of young people. Young. https://doi.org/10.1177%2F11033088211057369

Lundahl, L.; Lindblad, M.; Lovén, A.; Mårald, G. & Svedberg, G. (2015) No particular way to go: Careers of young adults lacking upper secondary qualifications. Journal of Education and Work.  http://dx.doi.org/10.1080/13639080.2015.1122179

Raffe, D. (2014) Explaining National Differences in Education-work Transitions. European Societies 16 (2), 175-193. http://dx.doi.org/10.1080/14616696.2013.821619

Rolfsman Ewa (2020) Swedish students in the process of transition to upper secondary education – factors of importance for educational choice and for their future. Education Inquiry https://doi.org/10.1080/20004508.2020.1746480

Arviointi: 1-5

ILMOITTAUDU 7.12.2022-9.1.2023 e-lomakkeella


Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia (History of childhood and youth)

Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Laajuus: 5 op

Vastuuhenkilö: Juhani Tähtinen

Kurssiaika: 9.1.-31.5.2023

Sisältö: Opintojakson tarkoituksena on tutustua lapsuuden ja nuoruuden historiaan, lasten ja nuorten elämään ja yhteiskunnalliseen asemaan eri aikakausina sekä heidän kasvatukseen ja koulutukseen liittyviin kysymyksiin Suomessa ja muualla.

Opetus ja suoritustavat: Kirjallisuuden pohjalta tehtävä essee. Essee kirjoitetaan vähintään kahden kurssiin liittyvän kirjan pohjalta. Lisäksi esseessä voi käyttää hyväksi myös muuta kirjallisuutta.

Suoritusohjeet: https://moodle.utu.fi/ (HAKA-kirjautuminen, ohjeet opettajalta ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä) ja tehtävän palautus suoraan kurssin vastuuhenkilölle sähköpostilla (juhani.tahtinen@utu.fi).

Kirjallisuus:
Aapola, Sinikka & Kaarninen, Mervi (toim.) 2003. Nuoruuden vuosisata: suomalaisen nuorison historia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 909 & Nuorisotutkimusseura 32.

Ariès, Philippe 1996 [1962].  Centuries of childhood.

Aukia, Markku 2010. Lapset olkoot ihmisiksi. Suomen talonpoikaiskotien hiljainen kasvatus. Kansantieteellinen tutkimus. (Saatavissa myös nettiversiona https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/52564/diss2010aukia.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Huhtala, Sofia & Tähtinen Juhani 2014. Eteläpohjalaisten nuorten naisten jatkokoulutukseen liittämiä haaveita, toteutumaa ja merkityksiä 1920–1940-luvuilla Kasvatus & Aika 8 (2) 2014, 56–74. (https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68602)

Hämäläinen, Juha 2007. Lastensuojelun kehityslinjoja. Tutkimus Suomen lastensuojelun aatepohjasta ja oppihistoriasta. Kuopio: Snellman-instituutin A-sarja 22.

Kasvatus & Aika 2009:9. Lapsuuden historian teemanumeron artikkelit (https://journal.fi/kasvatusjaaika/issue/view/4762)

Kasvatus & Aika 2017:1. Lapsuudentutkimus teemanumeron artikkelit
(https://journal.fi/kasvatusjaaika/issue/view/4808)

Katajala-Peltomaa, Sari & Vuolanto, Ville 2013. Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus.

Kemppinen, Jaana 2001. Kotikasvatus kolmessa sukupolvessa. Jyväskylän yliopiston julkaisusarja Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 190.

Koskihaara, Niina,  Mäki, Maija & Schwartz, Eija 2018. Sinnikkään ja itsenäisen koululaisen muotokuva –koulukulttuurin ja koulunkäynnin muutoksia yhden suvun muisteluaineiston valossa. Kasvatus & Aika 12 (4), 54‒75. (https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/76615)

Levi, Giovanni & Schmitt Jean-Calude (toim.) 1997. A History of Young People in the West 2. Stormy Evolution to Modern times. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

Malinen, Antti & Tamminen, Tuomo 2017. Jälleenrakentajien lapset. Sotienjälkeinen Suomi lapsen silmin: Helsinki: Gaudeamus.

Malinen, Antti & Tamminen, Tuomo 2022. Leikitäänkö? Lasten kaverisuhteet 1900-luvun Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

de Mause, Lloyd (toim.) 1980. The History of Childhood. London: Souvenir Press.

Montgomery, H. 2009. An Introduction to Childhood. Anthropological Perspectives on Children’s Lives. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Moring, Beatrice 1994. Skärgårdsbor: hushåll, familj och demografi i finländsk kustbygd på 1600-, 1700- och 1800-talen. Helsingfors: Finska vetenskaps-societeten: Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 145.

Nieminen, Juha 1995. Nuorisossa tulevaisuus. Suomalaisen nuorisotyön historia. Helsinki: Nuorisotutkimusseura r.y. ja Lasten keskus Oy.

Pollock, Linda A. 1983. Forgotten children: parent-child relations from 1500 to 1900. Cambridge: Cambridge University Press.

Ruohola Sirpa 2012. Äidiltä tyttärelle. Koulutuskulttuurisia siirtymiä neljässä sukupolvessa

Sidén, Karin 2001. Den ideala barndomen. Studier i det stormaktstida barnpoträttets ikonografi och funktion. Stockholm: Raster Förlag.

Stanbridge, Karen 2008. Childhood as cognition, or taking Ariès at his word. Kasvatus & Aika 2008 2 (4), 25‒37. (https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68198)

Tuomaala, Saara 2004. Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi. Suomalaisen oppivelvolliskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921–1939. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Bibliotheca Historica 89.

Tuomaala, Saara 2007. Maalaislasten ja -nuorten moninaiset koulutiet. Kasvatus & Aika 1 (1), 49‒69 (https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/67881/28480)

Turun yliopiston julkaisuja Annales Universitatis Turkuensis C 342. (nettiversio: https://www.utupub.fi/handle/10024/78729)

Tähtinen, Juhani 1992. Miten kasvattaa pikkulapsia: kasvatusmoraliteetin ja -suuntausten lähtökohtien muutoksia Suomessa 1850–1989 suomenkielisten kasvatus- ja hoito-oppaiden sekä aikakauslehdistön ilmaisemana. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja. A, Tutkimuksia 157.

Vehkalahti, Kaisa 2008. Daughters of Penitence. Vuorela State Reform School and the Construction of Reformatory Identity, 1893–1923. Cultural History, University of Turku.

Vitie, Paula 2018. ”Opinnot aukeaa ja asiat hoituu” – vuoden 1964 ylioppilaiden kokemuksia opiskelusta maaseutulukiossa (https://www.utupub.fi/handle/10024/146347)

Arviointi: 1-5

ILMOITTAUDU 7.12.2022-28.4.2023 e-lomakkeella


benny-jackson-222664


Opintojaksojen tiedot perustuvat yliopistojen opetussuunnitelmiin; siksi osa kursseista ilmoitetaan arvioitavan asteikolla 0-5 ja osa asteikolla 1-5. Numeroarvioinnin perusteena on kuitenkin aina hyväksytty kurssisuoritus. Hylätty suoritus = 0.