Kurssit

Alta löydät tiedot YUNETin ajankohtaisesta opetuksesta. Tutustu kurssitietoihin ja ilmoittautumisohjeisiin huolella.

Ilmoittautuminen syyslukukauden opintoihin alkaa 9.8.2021. Kurssikohtaiset ilmoittautumisajat ja ilmoittautumislinkit löytyvät jokaisen kurssin kuvauksesta. Oman yliopistosi järjestämään opetukseen voit ilmoittautua yliopistosi normaalia ilmoittautumiskäytäntöä noudattaen (poikkeuksena Turun yliopiston kurssit, jotka ovat tarjolla ainoastaan YUNETin kautta).

Opetustarjonta syyslukukaudella 2021:

Yunet2 Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen keskeiset suuntaukset (Key trends in youth work and youth studies) 5 op
Yunet3 Lapsuus tutkimuskohteena (Childhood research) 5 op
Yunet6 Koulutussosiologia (Sociology of Education) 5 op
Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa (Educational and school-to-work transitions in youth) 5 op
Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia (History of childhood and youth) 5 op
Yunet9 Nuorisotutkimuksen menetelmät (Methods in Youth studies) 5op 
Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä/During the annual conference on youth studies

Mikäli suoritat opintokokonaisuutta, ks. myös opinto-opas

Kurssisuoritukset arvioidaan kahden viikon sisällä kurssin päättymisestä. Arvioinnin jälkeen kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin, viimeistään kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssikohtaiset ajankohdat löytyvät kunkin kurssin kuvauksesta.


Yunet2 Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen keskeiset suuntaukset (Key trends in youth work and youth studies) 5 op

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, (YKT.210)

Laajuus: 5 op

Opettaja: Juha Nieminen

Kurssiaika: 6.9.-6.12.2021

Opintojakson osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee nuorisokysymyksen luonteen sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen kehityksen, tehtävät, teoriaperinteitä ja sisältöalueita.

Opintojakson sisältö: Opintojaksolla käsitellään nuorisokysymyksen rakentumista, nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen kehityksen päälinjoja, erilaisia tehtäväkäsityksiä ja teoriaperinteitä sekä nuorisotyötä ja nuoria koskevaa tutkimusta.

Arviointi: 1-5

Suoritustapa: Kurssi on verkkokurssi ja se suoritetaan kokonaisuudessaan etäopintoina. Kurssi koostuu video- ja verkkomateriaalista ja oheiskirjallisuudesta, joiden pohjalta tehdään temaattisia tehtäviä itsenäisesti ja pienryhmissä. Kurssin suorittaminen edellyttää materiaaliin perehtymistä ja tehtävien tekemistä viikoittaisen rytmin mukaan.

Kurssisuoritusten arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 17.12.2021mennessä.

ILMOITTAUDU 9.8.- 3.9.2021 e-lomakkeella


Yunet3 Lapsuus tutkimuskohteena (Childhood research) 5 op

Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (IKAP105 Lapsuus tutkimuskohteena)

Laajuus: 5 op

Opettaja: Minna Ylilahti

Kurssiaika: 1.10-30.11.2021

Opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi

Sisältö: Opintojakso antaa kuvan lapsuudesta ja lasten ja lapsuuden tutkimuksesta sekä johdattaa kohteen erityisyyden ja erityiskysymysten hahmottamiseen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lapsuutta yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä, tunnistaa elämänvaiheen erityispiirteitä osana elämänkulkua sekä osaa arvioida lasten erityisyyttä tutkimuksessa.

Suoritustapa: Kurssi suoritetaan itsenäisesti etäopiskeluna. Kurssisuorituksina tehdään kaksi kirjallista kurssikirjallisuuteen perustuvaa esseetyylistä tehtävää sekä tehtävien palautuksen jälkeen verkkotentti. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä tehtävien tekemistä sekä osallistumista verkkokeskusteluun kurssilaisten kanssa sekä tentin hyväksyttyä suorittamista. Tehtävät ja tentti on ajastettu tehtäväksi kurssin aikataulun puitteissa. Tiedot kurssikirjallisuudesta löytyvät kurssisivulta Moodlesta. https://moodle.jyu.fi/ (HAKA-kirjautuminen, ohjeet opettajalta ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä)
Kurssisuoritusten arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 17.12.2021 mennessä.

Arviointi: 0-5

Arviointiperusteet: Hyväksytty esseesuoritus

ILMOITTAUDU 9.8.-24.9.2021 e-lomakkeella


Yunet6 Koulutussosiologia (Sosiology of education)

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta (kurssikoodi 413067S)

Laajuus: 5 op

Vastuuhenkilö: Veli-Matti Ulvinen

Kurssiaika: 5.9.-3.12.2021

Opintojakson osaamistavoite:
Opiskelija perehtyy oman valinnan ja kiinnostuksensa mukaan johonkin koulutussosiologiseen näkökulmaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
– arvioida koulutussosiologisen asiantuntijuuden merkitystä työelämässä kasvatuksen kentillä.
– analysoida erilaisia tapoja edistää koulutusjärjestelmän kehittymistä.

Sisältö:
Suoritetaan koulutussosiologinen työ esseenä tai esimerkiksi osallistumalla omassa tiedekunnassa menossa olevaan koulutussosiologista asiantuntijuutta ja työelämäosaamista kehittävään projektiin ja raportoimalla siitä.

Suoritustavat: Suoritustavasta, kirjallisuudesta ja muista suoritukseen liittyvistä asioista sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa.

Suoritusten arviointiajat:
Syyslukukaudella: 3.12.2021 mennessä, jolloin kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 17.12.2021 mennessä.

Kirjallisuus (soveltuvin osin 4 teosta seuraavista):

Aittola, T. (toim.). (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Apple, M. W., Ball, S. J., & Gandin, L. A. (Eds.). (2010). The Routledge international handbook of the sociology of education. New York, NY: Routledge.

Arum, R., Beattie, I. R., & Ford, K. (Eds.). (2011). The structure of schooling: Readings in the sociology of education. Los Angeles, CA: SAGE.

Ballantine, J. H., & Spade, J. Z. (Eds.). (2012). Schools and society: A sociological approach to education. Los Angeles, CA: SAGE.

Demaine, J. (Ed.). (2001) Sociology of education today. London, United Kingdom: Palgrave.

Luhmann, N., & Schorr, K-E. (2000). Problems of reflection in the system of education. Münster, Germany: Waxmann.

Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). Globalizing education policy. London, United Kingdom: Routledge.

Simola, H. (Ed.) (2014). Finnish education mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland. London, United Kingdom: Routledge.

Torres, C. A., & Antikainen, A. (Eds.). (2003). The international handbook on the sociology of education: An international assessment of new research and theory. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Verdugo, R. R. (Ed.). (2014). Educational reform in Europe: History, culture, and ideology. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Arviointi: 0-5

ILMOITTAUDU 9.8.-3.9.2021 e-lomakkeella


Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa (Educational and school-to-work transitions in youth)

Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Laajuus: 5 op

Vastuuhenkilö: Tero Järvinen

Kurssiaika: 14.9.-3.12.2021

29.10.2021 mennessä palautetut esseet ilmoitetaan rekisteriin 12.11.2021 mennessä
3.12.2021 mennessä palautetut esseet ilmoitetaan rekisteriin 17.12.2021 mennessä.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä koulutus- ja työmarkkinasiirtymien kansainväliseen tutkimukseen sekä aihetta koskevaan teoreettiseen keskusteluun.

Opetus ja suoritustavat: Aihealueen kirjallisuudesta valitaan kolme vaihtoehtoa, joiden pohjalta kirjoitetaan essee.

Suoritusohjeet ja tehtävän palautus: https://moodle.utu.fi/ (HAKA-kirjautuminen, ohjeet opettajalta ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä) 

Kirjallisuus:
Brunila, K., Mertanen, K., & Mononen Batista-Costa, S. (2020) Economic worries – therapeutic solutions? Entrepreneurial and therapeutic governing of transitions of young people. Teoksessa: Brunila, K. & Lundahl, L. (toim.) Youth on the move. Tendencies and tensions in youth policies and practices. Helsinki: Helsinki University Press, 149-166. https://doi.org/10.33134/HUP-3-8

Bäckman, O., Jakobsen, V., Lorentzen, T. Österbacka, E. & Dahl, E. (2015) Early school leaving in Scandinavia: extent and labour market effects. Journal of European Social Policy 25(3), 253-269. https://doi.org/10.1177%2F0958928715588702

Eurofound (2012) NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf

Eurofound (2014) Mapping youth transitions in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://www.eurofound.europa.eu/fi/publications/report/2014/labour-market/mapping-youth-transitions-in-europe

Furlong, A.; Woodman, D. & Wyn, J. (2011) Changing times, changing perspectives: Reconciling ‘transition’ and ‘cultural’ perspectives on youth and young adulthood. Journal of Sociology 47(4), 355-370.  DOI:10.1177/1440783311420787

Heinz, W. (2009) Structure and agency in transition research. Journal of Education and Work 22 (5), 391-404.  http://dx.doi.org/10.1080/13639080903454027

Jørgensen, CH.; Järvinen, T. & Lundahl, L. (2019) A Nordic transition regime? Policies for school-to-work transitions in Sweden, Denmark and Finland. European Educational Research Journal. Published ahead of print https://doi.org/10.1177%2F1474904119830037

Lundahl, L.; Lindblad, M.; Lovén, A.; Mårald, G. & Svedberg, G. (2015) No particular way to go: Careers of young adults lacking upper secondary qualifications. Journal of Education and Work.  http://dx.doi.org/10.1080/13639080.2015.1122179

Raffe, D. (2014) Explaining National Differences in Education-work Transitions. European Societies 16 (2), 175-193. http://dx.doi.org/10.1080/14616696.2013.821619

Thompson, R. (2011) Individualisation and social exclusion: the case of young people not in education, employment and training. Oxford Review of Education 37 (6), 785-802. http://dx.doi.org/10.1080/03054985.2011.636507

Arviointi: 1-5

ILMOITTAUDU 9.8.- 9.9.2021 e-lomakkeella


Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia (History of childhood and youth)

Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Laajuus: 5 op

Vastuuhenkilö: Juhani Tähtinen

Kurssiaika: 14.9.2021- 3.12.2021

Sisältö: Opintojakson tarkoituksena on tutustua lapsuuden ja nuoruuden historiaan, lasten ja nuorten elämään ja yhteiskunnalliseen asemaan eri aikakausina sekä heidän kasvatukseen ja koulutukseen liittyviin kysymyksiin Suomessa ja muualla.

Opetus ja suoritustavat: Kirjallisuuden pohjalta tehtävä essee. Essee kirjoitetaan vähintään kahden kurssiin liittyvän kirjan pohjalta. Lisäksi esseessä voi käyttää hyväksi myös muuta kirjallisuutta.

Suoritusohjeet https://moodle.utu.fi/ (HAKA-kirjautuminen, ohjeet opettajalta ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä) ja tehtävän palautus suoraan kurssin vastuuhenkilölle sähköpostilla (juhani.tahtinen@utu.fi).

Suoritusten arviointiajat:
Syyslukukaudella: 3.12.2021 mennessä, jolloin kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 17.12.2020 mennessä.

Kirjallisuus:
Aapola, Sinikka & Kaarninen, Mervi (toim.) 2003. Nuoruuden vuosisata: suomalaisen nuorison historia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 909 & Nuorisotutkimusseura 32.

Ariès, Philippe 1996 [1962].  Centuries of childhood.

Aukia, Markku 2010. Lapset olkoot ihmisiksi. Suomen talonpoikaiskotien hiljainen kasvatus. Kansantieteellinen tutkimus. (Saatavissa myös nettiversiona https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/52564/diss2010aukia.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Huhtala, Sofia & Tähtinen Juhani 2014. Eteläpohjalaisten nuorten naisten jatkokoulutukseen liittämiä haaveita, toteutumaa ja merkityksiä 1920–1940-luvuilla Kasvatus & Aika 8 (2) 2014, 56–74. (https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68602)

Hämäläinen, Juha 2007. Lastensuojelun kehityslinjoja. Tutkimus Suomen lastensuojelun aatepohjasta ja oppihistoriasta. Kuopio: Snellman-instituutin A-sarja 22.

Kasvatus & Aika 2009:9. Lapsuuden historian teemanumeron artikkelit (https://journal.fi/kasvatusjaaika/issue/view/4762)

Kasvatus & Aika 2017:1. Lapsuudentutkimus teemanumeron artikkelit
(https://journal.fi/kasvatusjaaika/issue/view/4808)

Katajala-Peltomaa, Sari & Vuolanto, Ville 2013. Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus.

Kemppinen, Jaana 2001. Kotikasvatus kolmessa sukupolvessa. Jyväskylän yliopiston julkaisusarja Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 190.

Koskihaara, Niina,  Mäki, Maija & Schwartz, Eija 2018. Sinnikkään ja itsenäisen koululaisen muotokuva –koulukulttuurin ja koulunkäynnin muutoksia yhden suvun muisteluaineiston valossa. Kasvatus & Aika 12 (4), 54‒75. (https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/76615)

Levi, Giovanni & Schmitt Jean-Calude (toim.) 1997. A History of Young People in the West 2. Stormy Evolution to Modern times. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

Malinen, Antti & Tamminen, Tuomo 2017. Jälleenrakentajien lapset. Sotienjälkeinen Suomi lapsen silmin: Helsinki: Gaudeamus.

de Mause, Lloyd (toim.) 1980. The History of Childhood. London: Souvenir Press.

Montgomery, H. 2009. An Introduction to Childhood. Anthropological Perspectives on Children’s Lives. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Moring, Beatrice 1994. Skärgårdsbor: hushåll, familj och demografi i finländsk kustbygd på 1600-, 1700- och 1800-talen. Helsingfors: Finska vetenskaps-societeten: Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 145.

Nieminen, Juha 1995. Nuorisossa tulevaisuus. Suomalaisen nuorisotyön historia. Helsinki: Nuorisotutkimusseura r.y. ja Lasten keskus Oy.

Pollock, Linda A. 1983. Forgotten children: parent-child relations from 1500 to 1900. Cambridge: Cambridge University Press.

Ruohola Sirpa 2012. Äidiltä tyttärelle. Koulutuskulttuurisia siirtymiä neljässä sukupolvessa

Sidén, Karin 2001. Den ideala barndomen. Studier i det stormaktstida barnpoträttets ikonografi och funktion. Stockholm: Raster Förlag.

Stanbridge, Karen 2008. Childhood as cognition, or taking Ariès at his word. Kasvatus & Aika 2008 2 (4), 25‒37. (https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68198)

Tuomaala, Saara 2004. Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi. Suomalaisen oppivelvolliskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921–1939. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Bibliotheca Historica 89.

Tuomaala, Saara 2007. Maalaislasten ja -nuorten moninaiset koulutiet. Kasvatus & Aika 1 (1), 49‒69 (https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/67881/28480)

Turun yliopiston julkaisuja Annales Universitatis Turkuensis C 342. (nettiversio: https://www.utupub.fi/handle/10024/78729)

Tähtinen, Juhani 1992. Miten kasvattaa pikkulapsia: kasvatusmoraliteetin ja -suuntausten lähtökohtien muutoksia Suomessa 1850–1989 suomenkielisten kasvatus- ja hoito-oppaiden sekä aikakauslehdistön ilmaisemana. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja. A, Tutkimuksia 157.

Vehkalahti, Kaisa 2008. Daughters of Penitence. Vuorela State Reform School and the Construction of Reformatory Identity, 1893–1923. Cultural History, University of Turku.

Vitie, Paula 2018. ”Opinnot aukeaa ja asiat hoituu” – vuoden 1964 ylioppilaiden kokemuksia opiskelusta maaseutulukiossa (https://www.utupub.fi/handle/10024/146347)

Arviointi: 1-5

ILMOITTAUDU 9.8.2021- 31.10.2021 e-lomakkeella


Yunet9 Nuorisotutkimuksen menetelmät (Methods in youth studies – English description below), 5 op

YUNET – Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto

Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto/University of Helsinki
Nuorisotutkimusseura/Finnish Youth Research Society

Ajankohta: Nuorisotutkimuspäivät Helsingissä 4.-5.11.2021 ja esseen kirjoittaminen 3.12.2021 mennessä

Vastuuopettaja: Susanna Jurvanen

Opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu tutkimusmenetelmiin ja eettisiin kysymyksiin tutkimuksen kohdistuessa erityisesti lapsiin ja nuoriin sekä nuorisotutkimuksen ajankohtaisiin metodologisiin keskusteluihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää monitieteisen/yhteiskuntatieteellisen nuorisotutkimuksen metodologisia erityispiirteitä ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta erilaisiin tutkimusaiheisiin ja -kysymyksiin.

Opetus ja suoritustavat: Itsenäisesti suoritettava kurssitehtävä: osallistuminen Nuorisotutkimuspäiville ja sen pohjalta laadittava essee.

Opintojakso rakentuu vuosittain marraskuussa järjestettävien Nuorisotutkimuspäivien ympärille. Osallistuminen tapahtumaan on perustutkinto-opiskelijoille ilmaista.

Opiskelija osallistuu Nuorisotutkimuspäiville ja kuuntelee konferenssiesityksiä (työryhmä- tai keynote-esitys). Opiskelija kirjoittaa tehtävänannon mukaisesti esseen kuuntelemiensa esitysten pohjalta ja ilmoitettua kurssikirjallisuutta hyödyntäen. Harjoitusaineen pituus on n. 10 sivua; lisäksi mukaan liitetään erillinen kansilehti, sisällysluettelo sekä lähdeluettelo.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Suoritusten rekisteröinti: Kurssisuorituksen rekisteröinti tapahtuu oman yliopiston YUNET-koulutusyhteyshenkilön kautta. Lähtökohtaisesti kurssille (5 op) on osoitettu seuraavat korvaavuudet/kategoriat:

 • Helsingin yliopisto: sosk 5034 Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä 1 tai sosk 5035 Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä 2
 • Jyväskylän yliopisto: Vapaasti valittavat opinnot
 • Oulun yliopisto: 407041A, Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurss
 • Tampereen yliopisto: joko YKT.301 Tutkimusmetodologia, osa I tai YKT.302 Tutkimusmetodologia, osa II (sovi suorituksesta graduohjaajasi kanssa)
 • Turun yliopisto: Muut opinnot.

Lisätietoja kaikissa yliopistoissa antavat YUNET-koulutusyhteyshenkilöt.

ILMOITTAUDU 1.-31.10.2021 e-lomakkeella

Yunet9 Methods in youth studies (5 ects)

YUNET – Finnish University Network for Youth Studies. The course takes place at the Annual Conference of Youth Studies in Helsinki, 4th to 5th of November, 2021.

Responsible university: University of Helsinki/Finnish Youth Research Society

When: 4th to 5th of November, 2021. Deadline for the essay: 3rd of December, 2021.

Teacher: Susanna Jurvanen

Aims:
The students familiarise themselves with the ongoing discussion concerning research methodologies, methods and ethical questions in youth research. After completing the course, the students understand the special methodological features of multidisciplinary/societal youth research and are able to design appropriate research topics and questions.

Description of the assignments:
There are two assignments that are to be done independently:

 • Taking part in presentations and/or keynote lectures during Conference
 • Using the course literature, students write a minimum of 10-page essay based on lectures and/or presentations held during the conference.

The course literature and more detailed instructions for the assignments are sent to students before the course begins.

More information: Annual Conference of Youth Studies. Participating the conference is free of charge for undergraduate and graduate students.

Grading scale: pass/fail

Registering the completed course:
Once completed, the course will be registered through the YUNET –contact person (see: https://yunet-verkosto.blog/yunetista/yhteystiedot/) of each university. Following courses (5 ECTS) have been primarily designated to match each university’s curriculum:

 • University of Helsinki: SOSK-LN504  Current discussion related to childhood and youth 1 tai SOSK-LN505 Current discussion related to childhood and youth 2
 • University of Jyväskylä: Optional studies
 • University of Oulu: 407041A, Basic course in qualitative research
 • Tampereen yliopisto: joko YKT.301 Tutkimusmetodologia, osa I tai YKT.302 Tutkimusmetodologia, osa II (sovi suorituksesta graduohjaajasi kanssa)
 • Tampere University: YKT.301 Research methodology, part I or YKT.302 Research Methodology, part II (discuss with your thesis supervisor).
 • University of Turku: Other studies.

Sign up by 31st of October, 2021.

benny-jackson-222664


Opintojaksojen tiedot perustuvat yliopistojen opetussuunnitelmiin; siksi osa kursseista ilmoitetaan arvioitavan asteikolla 0-5 ja osa asteikolla 1-5. Numeroarvioinnin perusteena on kuitenkin aina hyväksytty kurssisuoritus. Hylätty suoritus = 0.