Kurssit

Alta löydät tiedot YUNETin ajankohtaisesta opetuksesta. Tutustu kurssitietoihin ja ilmoittautumisohjeisiin huolella!

Ilmoittautuminen syksyn opintoihin alkaa 1.8.2020. Kurssien tarkemmat tiedot ja aikataulut päivitetään 1.8.2020 mennessä. 

Opetustarjonta syyslukukaudella 2020:

Yunet2 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus, (Youth work and youth studies) 5 op
Yunet3 Lapsuus tutkimuskohteena, 5 op
Yunet5 Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit, (Sociocultural contexts of education) 5op
Yunet6 Koulutussosiologia, (Sociology of Education) 5 op
Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa, (Educational and school-to-work transitions in youth) 5 op
Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia, (History of childhood and youth) 5 op
Yunet9 Nuorisotutkimuksen menetelmät, (Methods in youth studies) 5 op (Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä)

Ilmoittautuminen kevätlukukauden kursseille alkaa 5.12.2019 ja päättyy pääosin 8.1.2020. Osalle kursseista voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan. Ilmoittautumislinkki kullekin kurssille löytyy kurssikuvauksen lopusta. Oman yliopistosi järjestämään opetukseen voit ilmoittautua yliopistosi normaalia ilmoittautumiskäytäntöä noudattaen (poikkeuksena esim. Turun yliopiston kurssit, jotka ovat tarjolla ainoastaan YUNETin kautta). 

Mikäli suoritat opintokokonaisuutta, ks. myös opinto-opas

Opetustarjonta kevätlukukaudella 2020 (pidätetään oikeus muutoksiin)

Yunet1 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa, (Children and young people in society) 5 op
Yunet4 Nuoruus ja sukupolvet, (Youth and generations) 5 op
Yunet6 Koulutussosiologia, (Sosiology of education) 5 op
Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa, (Educational and school-to-work transitions in youth) 5 op
Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia, (History of childhood and youth) 5 op
Yunet10 Nuorisotutkimuksen kentillä, (In the fields of youth studies) 5 op

Kurssisuoritukset arvioidaan kurssin päättymisen jälkeen. Arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kevätlukukauden kurssit järjestetään 13.1.-15.5.2020 välisenä aikana. Kurssimerkinnät ilmoitetaan rekisteriin kaksi viikkoa kurssin päättymisen jälkeen. Kurssikohtaiset ajankohdat löytyvät kunkin kurssin kuvauksesta.

 


Yunet1 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa, (Children and young people in society)

Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos (SOSK-5032  Lapset ja nuoret yhteiskunnassa)
Verkkokurssina vain YUNET -opiskelijoille

Laajuus: 5 op

Opettaja: Marja Peltola

Kurssiaika: 13.1.2020-2.3.2020

Opintojakson osaamistavoite: Opiskelija osaa etsiä ja arvioida tietoa lasten ja nuorten asemasta, toiminnasta ja hyvinvoinnista suomalaisessa yhteiskunnassa.  Opiskelija hallitsee ja ymmärtää yhteiskuntatieteellistä keskustelua ja keskeistä lapsuuden ja nuorisotutkimuksen käsitteistöä.

Opintojakson sisältö: Lapsuuden tutkimuksen ja nuorisotutkimuksen näkökulmasta lapset ja nuoret ovat osa suomalaista yhteiskuntaa ja lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa tutkimuksessa tiivistyvät monet sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden teemat kuten rakenteeseen ja toimijuuteen liittyvät kysymykset. Lapset ja nuoret ovat esimerkiksi kouluvelvollisina ja alaikäisinä monen intressin ja viranomaistoimen kohteena.  Opintojaksossa lasten ja nuorten asemaa, toimintaa ja kansalaisuutta ja instituutioita tarkastellaan kriittisessä valossa ja yhteiskuntaa tarkastellaan lasten ja nuorten kautta.

Arviointi: 1-5

Suoritustapa:  Kurssi on Moodlealustalla toimiva verkkokurssi, ja suoritetaan luentoja kuunnellen, kirjallisuuteen tutustuen sekä kirjallisten tehtävien (keskustelualusta ja esseet) kautta. Kurssisuoritusten arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 17.3.2020 mennessä.

ILMOITTAUDU 5.12.2019-8.1.2020 e-lomakkeella


Yunet4 Nuoruus ja sukupolvet, (Youth and generations)

Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (IKAM5001 Nuoruus ja sukupolvet)

Laajuus: 5 op

Opettaja: Minna Ylilahti

Kurssiaika: 13.1.-15.4.2020

Opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi

Sisältö: Opintojakso antaa kuvan nuorista ja nuoruudesta erityisesti suhteessa sukupolvia ja perhettä koskevaan keskusteluun ja elämänvaiheen erityispiirteisiin kansainvälisessä kontekstissa.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää nuoruutta yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä, tunnistaa nuoret ja elämänvaiheen osana sukupolvikeskustelua sekä osaa arvioida elämänvaiheen erityispiirteitä osana elämänkulkua.

Suoritustapa: Kurssi suoritetaan itsenäisesti etäopiskeluna. Kurssisuorituksena tehdään kurssikirjallisuuteen perustuva essee sekä esseen teemaan liittyvä lyhyt kirjallinen tehtävä. Tiedot kurssikirjallisuudesta sekä esseen kirjoittamisesta löytyvät kurssisivulta Moodlesta. https://moodle.jyu.fi/ (HAKA-kirjautuminen, ohjeet opettajalta ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä)
Kurssisuoritusten arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 29.4.2020 mennessä.

Arviointi: 0-5

Arviointiperusteet: Hyväksytty esseesuoritus

ILMOITTAUDU 5.12.2019-8.1.2020 e-lomakkeella


Yunet6 Koulutussosiologia (Sosiology of education)

WebOodissa https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?OpinKohd=46004529

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta (kurssikoodi 413067S)

Laajuus: 5 op

Vastuuhenkilö: Veli-Matti Ulvinen

Kurssiaika: 16.9.2019-15.5-2020

Sisältö: Suoritetaan koulutussosiologinen projektityö esseenä, korvaavina luentosarjoina tai muulla tavoin, esimerkiksi osallistumalla tutkimus- tai muuhun koulutussosiologista asiantuntijuutta ja työelämäosaamista kehittävään projektiin.

Opetus ja suoritustavat: Suoritustavasta, kirjallisuudesta ja muista suoritukseen liittyvistä asioista sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa
Kurssisuoritusten arviointiaika on kaksi viikkoa kurssin päättymisestä. Kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 20.12.2019 mennessä.

Suoritusten arviointiajat:
Syyslukukaudella: 5.12.2019 mennessä, jolloin kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 20.12.2019 mennessä.
Kevätlukukaudella 15.5.2020 mennessä, jolloin kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 29.5.2020 mennessä.

Kirjallisuus (soveltuvin osin 5 teosta seuraavista):

Aittola, T. (toim.). (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Apple, M. W., Ball, S. J., & Gandin, L. A. (Eds.). (2010). The Routledge international handbook of the sociology of education. New York, NY: Routledge.

Arum, R., Beattie, I. R., & Ford, K. (Eds.). (2011). The structure of schooling: Readings in the sociology of education. Los Angeles, CA: SAGE.

Ballantine, J. H., & Spade, J. Z. (Eds.). (2012). Schools and society: A sociological approach to education. Los Angeles, CA: SAGE.

Demaine, J. (Ed.). (2001) Sociology of education today. London, United Kingdom: Palgrave.

Luhmann, N., & Schorr, K-E. (2000). Problems of reflection in the system of education. Münster, Germany: Waxmann.

Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). Globalizing education policy. London, United Kingdom: Routledge.

Simola, H. (Ed.) (2014). Finnish education mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland. London, United Kingdom: Routledge.

Torres, C. A., & Antikainen, A. (Eds.). (2003). The international handbook on the sociology of education: An international assessment of new research and theory. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Verdugo, R. R. (Ed.). (2014). Educational reform in Europe: History, culture, and ideology. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Arviointi: 0-5

ILMOITTAUDU 27.5.2019-24.4.2020 e-lomakkeella


Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa (Educational and school-to-work transitions in youth)

Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Laajuus: 5 op

Vastuuhenkilö: Tero Järvinen

Kurssiaika: 16.9.- 5.12.2019. (27.10. mennessä palautetut esseet arvioidaan 8.11. mennessä)
Kevätlukukaudella 13.1.-15.5.2020 (8.3.2020 mennessä palautetut esseet arvioidaan 22.3. mennessä)

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä koulutus- ja työmarkkinasiirtymien kansainväliseen tutkimukseen sekä aihetta koskevaan teoreettiseen keskusteluun.

Opetus ja suoritustavat: Aihealueen kirjallisuudesta valitaan kolme vaihtoehtoa, joiden pohjalta kirjoitetaan essee.

Suoritusohjeet ja tehtävän palautus: https://moodle.utu.fi/ (HAKA-kirjautuminen, ohjeet opettajalta ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä) 

Kirjallisuus:
Bäckman, O., Jakobsen, V., Lorentzen, T. Österbacka, E. & Dahl, E. (2015) Early school leaving in Scandinavia: extent and labour market effects. Journal of European Social Policy 25(3), 253-269. https://doi.org/10.1177%2F0958928715588702

Eurofound (2012) NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf

Eurofound (2014) Mapping youth transitions in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://www.eurofound.europa.eu/fi/publications/report/2014/labour-market/mapping-youth-transitions-in-europe

Furlong, A.; Woodman, D. & Wyn, J. (2011) Changing times, changing perspectives: Reconciling ‘transition’ and ‘cultural’ perspectives on youth and young adulthood. Journal of Sociology 47(4), 355-370.  DOI:10.1177/1440783311420787

Heinz, W. (2009) Structure and agency in transition research. Journal of Education and Work 22 (5), 391-404.  http://dx.doi.org/10.1080/13639080903454027

Jørgensen, CH.; Järvinen, T. & Lundahl, L. (2019) A Nordic transition regime? Policies for school-to-work transitions in Sweden, Denmark and Finland. European Educational Research Journal. Published ahead of print https://doi.org/10.1177%2F1474904119830037

Lundahl, L.; Lindblad, M.; Lovén, A.; Mårald, G. & Svedberg, G. (2015) No particular way to go: Careers of young adults lacking upper secondary qualifications. Journal of Education and Work.  http://dx.doi.org/10.1080/13639080.2015.1122179

Raffe, D. (2014) Explaining National Differences in Education-work Transitions. European Societies 16 (2), 175-193. http://dx.doi.org/10.1080/14616696.2013.821619

Thompson, R. (2011) Individualisation and social exclusion: the case of young people not in education, employment and training. Oxford Review of Education 37 (6), 785-802. http://dx.doi.org/10.1080/03054985.2011.636507

Arviointi: 1-5

ILMOITTAUDU 5.12.2019-8.1-2020 e-lomakkeella


Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia (History of childhood and youth)

Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Laajuus: 5 op

Vastuuhenkilö: Juhani Tähtinen

Kurssiaika: 16.9.2019-15.5.2020

Sisältö: Opintojakson tarkoituksena on tutustua lapsuuden ja nuoruuden historiaan, lasten ja nuorten elämään ja yhteiskunnalliseen asemaan eri aikakausina sekä heidän kasvatukseen ja koulutukseen liittyviin kysymyksiin Suomessa ja muualla.

Opetus ja suoritustavat: Kirjallisuuden pohjalta tehtävä essee. Essee kirjoitetaan vähintään kahden kurssiin liittyvän kirjan pohjalta. Lisäksi esseessä voi käyttää hyväksi myös muuta kirjallisuutta.

Suoritusohjeet https://moodle.utu.fi/ (HAKA-kirjautuminen, ohjeet opettajalta ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä) ja tehtävän palautus suoraan kurssin vastuuhenkilölle sähköpostilla (juhani.tahtinen@utu.fi).

Suoritusten arviointiajat:
Syyslukukaudella: 5.12.2019 mennessä, jolloin kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 20.12.2019 mennessä.
Kevätlukukaudella 15.5.2020 mennessä, jolloin kurssisuoritukset ilmoitetaan rekisteriin 29.5.2020 mennessä.

Kirjallisuus:
Aapola, Sinikka & Kaarninen, Mervi (toim.) 2003. Nuoruuden vuosisata: suomalaisen nuorison historia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 909 & Nuorisotutkimusseura 32.

Ariès, Philippe 1996 [1962].  Centuries of childhood.

Aukia, Markku 2010. Lapset olkoot ihmisiksi. Suomen talonpoikaiskotien hiljainen kasvatus. Kansantieteellinen tutkimus. (Saatavissa myös nettiversiona https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/52564/diss2010aukia.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Huhtala, Sofia & Tähtinen Juhani 2014. Eteläpohjalaisten nuorten naisten jatkokoulutukseen liittämiä haaveita, toteutumaa ja merkityksiä 1920–1940-luvuilla Kasvatus & Aika 8 (2) 2014, 56–74. (https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68602)

Hämäläinen, Juha 2007. Lastensuojelun kehityslinjoja. Tutkimus Suomen lastensuojelun aatepohjasta ja oppihistoriasta. Kuopio: Snellman-instituutin A-sarja 22.

Kasvatus & Aika 2009:9. Lapsuuden historian teemanumeron artikkelit (https://journal.fi/kasvatusjaaika/issue/view/4762)

Kasvatus & Aika 2017:1. Lapsuudentutkimus teemanumeron artikkelit
(https://journal.fi/kasvatusjaaika/issue/view/4808)

Katajala-Peltomaa, Sari & Vuolanto, Ville 2013. Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus.

Kemppinen, Jaana 2001. Kotikasvatus kolmessa sukupolvessa. Jyväskylän yliopiston julkaisusarja Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 190.

Levi, Giovanni & Schmitt Jean-Calude (toim.) 1997. A History of Young People in the West 2. Stormy Evolution to Modern times. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

Koskihaara, Niina,  Mäki, Maija & Schwartz, Eija 2018. Sinnikkään ja itsenäisen koululaisen muotokuva –

koulukulttuurin ja koulunkäynnin muutoksia yhden suvun muisteluaineiston valossa. Kasvatus & Aika 12 (4), 54‒75. (https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/76615)

Malinen, Antti & Tamminen, Tuomo 2017. Jälleenrakentajien lapset. Sotienjälkeinen Suomi lapsen silmin: Helsinki: Gaudeamus.

de Mause, Lloyd (toim.) 1980. The History of Childhood. London: Souvenir Press.

Montgomery, H. 2009. An Introduction to Childhood. Anthropological Perspectives on Children’s Lives. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Moring, Beatrice 1994. Skärgårdsbor: hushåll, familj och demografi i finländsk kustbygd på 1600-, 1700- och 1800-talen. Helsingfors: Finska vetenskaps-societeten: Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 145.

Nieminen, Juha 1995. Nuorisossa tulevaisuus. Suomalaisen nuorisotyön historia. Helsinki: Nuorisotutkimusseura r.y. ja Lasten keskus Oy.

Pollock, Linda A. 1983. Forgotten children: parent-child relations from 1500 to 1900. Cambridge: Cambridge University Press.

Ruohola Sirpa 2012. Äidiltä tyttärelle. Koulutuskulttuurisia siirtymiä neljässä sukupolvessa

Turun yliopiston julkaisuja Annales Universitatis Turkuensis C 342. (nettiversio: https://www.utupub.fi/handle/10024/78729)

Sidén, Karin 2001. Den ideala barndomen. Studier i det stormaktstida barnpoträttets ikonografi och funktion. Stockholm: Raster Förlag.

Stanbridge, Karen 2008. Childhood as cognition, or taking Ariès at his word. Kasvatus & Aika 2008 2 (4), 25‒37. (https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68198)

Tuomaala, Saara 2004. Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi. Suomalaisen oppivelvolliskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921–1939. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Bibliotheca Historica 89.

Tuomaala, Saara 2007. Maalaislasten ja -nuorten moninaiset koulutiet. Kasvatus & Aika 1 (1), 49‒69 (https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/67881/28480)

Tähtinen, Juhani 1992. Miten kasvattaa pikkulapsia: kasvatusmoraliteetin ja -suuntausten lähtökohtien muutoksia Suomessa 1850–1989 suomenkielisten kasvatus- ja hoito-oppaiden sekä aikakauslehdistön ilmaisemana. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja. A, Tutkimuksia 157.

Vehkalahti, Kaisa 2008. Daughters of Penitence. Vuorela State Reform School and the Construction of Reformatory Identity, 1893–1923. Cultural History, University of Turku.

Vitie, Paula 2018. ”Opinnot aukeaa ja asiat hoituu” – vuoden 1964 ylioppilaiden kokemuksia opiskelusta maaseutulukiossa (https://www.utupub.fi/handle/10024/146347)

Arviointi: 1-5

ILMOITTAUDU 27.5.2019-24.4.2020 e-lomakkeella


Yunet10 Studia Generalia – Nuorisotutkimuksen kentillä (In the fields of youth studies)

YUNET – Nuorisotutkimuksen yliopistoverkoston jäsenyliopistojen opiskelijat voivat suorittaa kurssin seuraamalla paikan päällä tai verkossa Nuorisotutkimuksen Studia Generalia: Nuorisotutkimuksen kentillä -luentosarjan. Kurssi suoritetaan itsenäisenä työskentelynä, suoritustapana on luentotallenteiden seuraaminen, sekä luentopäiväkirjan kirjoittaminen opiskelijan seuraamien esitysten sekä kurssin kirjallisuuden pohjalta.

Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Ajankohta: Kevätlukukaudella 1.4.-15.5.2020

Vastuuopettaja: Susanna Ågren

Kenelle: Läsnä oleville Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Kurssi soveltuu osaksi kandidaatti- ja maisteriopintoja.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu monipuolisesti Studia generalia -luentojen ja oheiskirjallisuuden avulla nuorisotutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin sekä osaa reflektoida niitä luentopäiväkirjassaan suhteessa omaan oppimiseensa ja asemaansa nuorisotutkijana. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää monitieteisen nuorisotutkimuksen avainkysymyksiä, tunnistaa nuorisotutkimuksen erityispiirteitä sekä osaa hahmottaa nuorisotutkimusta osana yhteiskuntatieteitä.

Kurssitehtävän kuvaus:
Itsenäisesti suoritettava kurssitehtävä: Studia Generalia -luentotallenteiden seuraaminen ja sen pohjalta laadittava luentopäiväkirja. Opiskelija saa tarkemman tehtävänannon ja listan tehtävässä hyödynnettävästä kurssikirjallisuudesta Moodle-alustalla, johon hän pääsee kirjautumaan ilmoittautumisensa jälkeen. Opiskelija kirjoittaa tehtävänannon mukaisesti vähintään 8-10 sivuisen luentopäiväkirjan kuuntelemiensa esitysten pohjalta ja ilmoitettua kurssikirjallisuutta hyödyntäen.

Nuorisotutkimuksen Studia Generalia -sarja: Nuorisotutkimuksen kentillä
YUNET – Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto järjesti 03.04.–02.05.2019 Studia Generalia -luentosarjan, jossa esiteltiin näkökulmia nuorisotutkimuksen ajankohtaisiin teemoihin. Puhujina olivat yliopistojen ja Nuorisotutkimusverkoston tutkijat.

Lisätietoa: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/tapahtumat/studiageneralia

Arviointi: Hyväksytty/Hylätty

Suoritusten rekisteröinti:
Kurssisuorituksen rekisteröinti tapahtuu oman yliopiston YUNET-koulutusyhteyshenkilön kautta (katso: https://yunet-verkosto.blog/yunetista/yhteystiedot/).

Ilmoittautumisen jälkeen opiskelija saa tarkemman tehtävänannon ja listan tehtävässä hyödynnettävästä kurssikirjallisuudesta kurssin Moodle-alustalla.

ILMOITTAUDU 5.12.2019-22.3.2020 e-lomakkeella

benny-jackson-222664


Opintojaksojen tiedot perustuvat yliopistojen opetussuunnitelmiin; siksi osa kursseista ilmoitetaan arvioitavan asteikolla 0-5 ja osa asteikolla 1-5. Numeroarvioinnin perusteena on kuitenkin aina hyväksytty kurssisuoritus. Hylätty suoritus = 0.